E5:17b(Rubrik:)
        Geometrica delineatio
                          öffwer
höghwälborna greffwinnas och frus, frw Agneta Horns boren greffwe-
dotters aff Biörneborgh, frijherrinnas till Gudhem, frus till Sätuna, Karckhuus, Ruijn, Harfwilla, Häringe
och Fånöö etc, et dhes arffrällse hemman, belägit uthi Smålandh, Cronobärgz lähn, Opwijdinge häradh, Hällebärgz sochn,
Klärckeboo benämbdt, affmätt anno 1668.


       Notarum explicatio.

1.  Klärckeboo skatte hemman,                                                        1/2.
     Effter denne landhzortz seedh bruukas all denne gårdz åcker
     åhrligen och ähr myckit skarp öhrjordh uthi honom så att han
     icke tåål någon heeta och ähr fult medh eekeskough rundt
     omkringh åckeren som och ähr honom till meena och ähr des
2.  uthsädhe alls,                                                                             3 3/4 tunna.
3.  Ängen är deels medellmåtigh godh, deels skarp och steenigh och
     full medh eckeskough, kan bliffwa till hårdhwalls höö
     och starrhöö tilhoopa när medellmåtigh godh hööwäxt är,           20 lass.
4.  Uthmarcken ähr meständeells skarp liungh moomarck och steenig
     och odågelige mååser och fly är fördenskull mulebeetet
     icke synnerligit gott, icke heller någon fälleskough af wärde
     uthan små parcker, ey heller näfwerskough men temmer-
     och tiähruweede skough finnes till nötorfftan.


(Karttext:)
Här tager Moorbäckzhultz ägor och uthmarck weedh.
Bernehälla.
Her finnes någon fälleskough.
Här tager Giölbännerydz ägor och uthmarck weedh.
Moolijdh.
Här är och några små fälleparker.
Wijeflyet.
Swartahall.
Skarp moomarck och talleskough.
Broomärcket.
Skarp moomarck fult medh steen, liungh och talleskough dågeligh till temmer och tiähruweedh.
   Här på denne sijdan
   tager Nygårdz,
   Köppekulls, Bierke-
   gårdz, Långeskruuffz,
   Stoora Långeskruuffz,
   Yttretorpz, Mackemåles,
   Måhleråås och Mårtens-
   rydz ägor och utmarck
   tilhoopa weedh.
Såpnehall.
Broomååsen.
Här tager och Giölbännerydz ägor och uthmarck weedh.
Moomarck och talleskough.
Flyet kallas denne mååse.
Skarp liunghmoomarck och steenigh medh temmer och tiähruweedeskoug.
Steenigh och skarp änngh.
Kiärr.
Eekeskoug och steenigt.
Medell-måtigh godh ängh.
Eekeskough och steenigt.
Kierr och maaängh.
Ågsemärkett.
Meedellmåtig godh anngh1, doch steenigh.
Små fälleparker.
Talleskough.
Kiär.
Mååse.
Skarp moomarck.
Här tager Heetelåges äger och uthmarck weedh.
Giärde giöölen.
Beethes hage.
Kiärr.
Gröönetuffwa.
   Här tager och Nygårdz,
   Kåppekulls, Bierkegårdz,
   Långeskrufz, Store Långe-
   skruffz, Yttratorpz, Macke-
   måles, Måhleråås och Mårtens-
   rydz ägor och uthmarck weedh.
Liungh moomarck och talleskough.
Här tager Heetelåges ägor och giärdhe weedh.
Här tager Tokeboos och Willekiöhls ägor och uthmark weedh.
Hängsteenshultz rååmärcke.


(Under skalan:)
Scala ulnarum.

______________
1Fel för änngh.