Fiholm:37


 
(Rubrik:) Walby sochn

Notarum explicatio
 
A. Kumbla frälseheman ½ cronehemman 2 halfue
1.  fräl?eheman ½ rijkzcantzelerens hafuer i byamåll 20 alnar bred åker
B. Östragiärdet utsäde - 8 tunnor
C. Wästragiärdet - 6½ tunnor
D. Engh till 20 laß höö
E.  Löthan Till offwanbenämte hemen är lijten utmark och jngen skogh eller fiskiewatn.
2.  Cronohemen jbidem ½ hafuer j byamåll 24 alnar bredh åker
B. Östra giärdet utsäde - 9½ tunnor
C. Wästergiärdet utsäde - 7 3/4 tunnor
D. Engh till 24 las höö.
3.  Cronoheman jbidem - ½ Lijka lägenheet uthj qvaliteet och qvantiteet.
 
(Karttext:)
 
Leerblandatt åker
Leerblandat åker
Hårdwals engh
Steenwalß engh
Koohagan
Heesta bärget