Fiholm:16


 
(Rubrik:) Jäder sochn
 
Notarum Explicatio
 
A. Räffsta frälseheman - 4 äro alla lijka stora i ägor
1.  Rijkz cancellerenz heman hafuer i byn              4 ?
B. Uthsäde i Östergärdett                                     8 1/4 tunna
C. J Västergärdett                                                9 ¾ tunna
D. J Wäster wreeten                                             1 ¼ tunna
E.  Engh til höö                                                     60 laß
 
2.  Och frälseheman – 1 rijkz cancellerens
3.  Frälseheman – 1 rijkz cancellerens
4.  Frälseheman – 1 NB Jäsper Andersons
Alle äre lijka uthi alle qvaliteter
medh thet första
 
F.  Wreter uptagne aff uthmarken till
hela byen medh dhe som tårperne
hafwa                                                                  3 tunnor
 
(Karttext:)
 
Lerblandat jordh
Swartmylla
Här är Danmark belägitt medh sine ägor
Löthan
Här är Nyby belägitt medh sine ägor
Kohage