Fiholm:17-18(Rubrik:) Jäder Sochn
 
Notarum Explicatio
 
A. Bärgh frälseheman – 1 Rijkz cancellerentz
hafwer i byamåhl i Wäfleby                                  24 alnar
B. Uthsäde i Norregärdet                                     15 tunnor
C. J Södregärdett och                                           15 tunnor
D. En tåmpt är                                                      1 tunneland
E. Wreter uptagne aff uthmarken                      ½ tunneland
F. Haghar uptagne aff uthmarken                      6 stycken
G. Engh till                                                            45 laß
 
H. Wäffle frälseheman  – 7. alla Rijkz cancelernz
i.   Frälseheman 1 hafwer i byamåhl                      18 alnar
B. Uthsäde i Norregärdett                                    10 tunnor
C. J Södregärdett                                                 10 tunnor
I.   En tåmpt till                                                     3/4 tunna
K. Wreter                                                             1 tunna
L.  Enghagar till höö                                              6 stycken
G. Engh til höö                                                      35 laß
 
2.  Ibidem frälseheman  1
hafwer i byamåhl                                                  14 alnar
B. Uthsäde i Norregärdett                                    8 3/4 tunna
M.     Twäggelandz jorden vthsäde                       1 tunneland
C. Södregärdett vthsäde                                      8 3/4 tunna
N. Twäggelandz åkeren                                        1 tunneland
O. Wreter uptagne aff uthmarken                          1 ¼ tunna
G. Engh till höö                                                    24 laß
P.  Twäggelandz engen till höö                              6 laß
Q. Engehagar till höö                                           6 laß
Dhe andre frälsehemanen i föreskriffne
Wäffle äro lijka stora i alle qvali-
teter medh dhetta förra, numero 2,
vndantagandes wreterne och hagar
R. Löth gärdett, hafuer hela byen tilsam-
man                                                                 8 tunneland
S.  Hageby tårp hafuer i Löthgärdet                 1 tunneland
män medh hwadh beskedh wiste the
icke berätta.
 
Notarum Explicatio
 
3.  Ibidem.Frälseheman – 1
En wreet till                                                     1 tunneland
T.  4. Ibidem frälseheman – 1
U. En wreet till                                                1 tunneland
5.  Ibidem frälseheman – 1
W. hafwer en wreet                                        ½ tunneland
6. Ibidem frälseheman  – 1
X. wreeter                                                      1 ½ tunneland
7.  Ibidem frälseheman – 1
NB wreet                                                       ½ tunneland
Enghagar till hwar gårdh
finnes igen under samma littera
med wreterne.
 
Y. Wäffwels tårp
hafwer enskilte ägor med åker   
P.  män i Twäggelandz engen går
han i skiffte och hafuer engh                             16 laß
Z.  Uthsäde i Norrgärdet                                  5 tunnor
Å. J Södregärdet                                             5 tunnor
Æ. En wreet                                                     ¾ tunna
Till föreskriffne Wäffle finns lijtet
fiskewatn i Söderfiälen. Nöd-
tårfftigh vthmark och ingen skogh.
 
(Karttext:)
 
Stafwetårpet
Stiärnebärgett
Sunbybärgett
Lerblandad jordh
Leerblandatt jordh
Vrethar
Betishage
Betishage
Löthen
Betishage
Ekhammar
Mälaren lacus
Hårdwaldz engh
Löthen
Morasit