Fiholm:24


 
(Rubrik:) Kiula sochn
 
Notarum Explicatio
 
A. Harby frälsehemen – 3 Cronhemen – ½
1.  Hans exellentz rijkz cantzelerenz frälseheman – 1,
     hafwer j byamåll  4½ stångh.
B. Norregiärdett utsäde – 8 tunnor
C. Södregiärdett Uthsäde – 8 tunnor
D. Engh till 26 laß höö. Inräknan- deß det höö som blifwer både hemma och i Asphengien som fins igen på näst- följande bladh. Sub litera X.
2.  Hans Exilentz Rickz Cantzelerenz Frälseheman – 1. Lijka medh närschrifne heman uthj qvantiteet och qvaliteet.

3. Ibidem frälsehemen – 1 Rickz Cantzelerenz lijka medh närschrifne heman wthj                          qvaliteet och qvantiteet.
4.  Jbidem cronheman – ½ haffwer j byamåll – 2 stänger
B. Norregiärdett Utsäde – 3 ½ tunnor
C. Södregärdett Utsäde – 3 ½ tunnor
D. Engh hemma och j Aspengen såßom och i Tran- wreeten till 12 laß höö.
E.  Wreeter till heele byen till 2 tunnelandh Till offwanbemälte by fins nödtorftigh skogh och uthmark.
 
Notarum Explicatio
 
F.  Harby qwarn
G. Mölnarens torph
H. En wreett nyligen uptagen till mölnarens torph Utsäde – 1 ¼ tunnlandh
 
(Karttext:)
 
Leerblandatt jordh