Fiholm:26-27


 
(Rubrik:) Barkare sochn
 
Notarum Explicatio

 
A. Hiorsbärgh frälßeheman
1.  Frälßeheman 1. Rijkz cantz<lerens>
    – 8 öreslandh
B. Östragiärdet utsäde
C. Wästragiärdet utsäde
D. Engh till 20 las höö.
2.  Frälßehemen 1 <i>bidem 
    – 8 öreslandh, lijka med <…>
    hemen uthj qvaliteet och qvantitee<t>
3.  Frälßehemen – 1 jbidem Rijkz c<antzlerens> 
    – 8 öreslandh, lijka med nä<…>
    hemen uthi qvaliteet och qvantite<et>
4.  Frälßeheman 1. Jbidem Rikz Drotzen<s>
    – 8 öres landh, lijka med närschriffne
    heman i qvaliteet och qvantitet.
    Till offwanbenämte by finnes någon
    utmark, lijtet fiskiewatn och
    jngen skogh.
 
 
(Karttext:)
 
Hiorsbärgz Löthan sträcker sigh jn till Krijßby ägor taga widh.
Beteshage
Leerblandat åker
Leerblandat åker
Tofuigh engh
Skeenwalß engh
Eekhammar
Heer tager ladegårdens ägor widh
Mälaren


Texten ibland ofullständig till höger p.g.a. skada i pappret