Fiholm:45


 
(Rubrik:) Skultuna sochn

Notarum explicatio
 
A. Fårßby   frälseheman – 1½
                   cronoheman – 2
1.  Frälses – ½ rijkz cancellerenz – 4 öresland
B. Norregärdet uthsäde – 5 ½ tunnor
C. Södergärdet – 5 ½ tunnor
D. Engh till höö – 16 laß
E.  Wreet – ½ med en beteshage
F.  Ibidem miölqwarn – 1
G. En wreet till rijkz cancelle- rens qwarn – 1 ¼ tunnor
H. Jbidem en sågeqwarn rijkz cancellerens
I.   Är en smediehammar och rijkz cancellerens
2.  Jbidem  frälseheman 1. 7 öresland wälborne Iffwar Nilsons haffuer i byamåhl – 32 alnar
 
B. Norregärdett uthsäde – 12 ½ tunnor
C. Södergärdett uthsäde  – 12 ½ tunnor
D. Engh til höö – 32 laß
K. Wreet til 3 ¼ tunnor Noch en wreet till 1 ¾ tunnor
3.  Jbidem cronohemman – 1. 7 öresland är lijka i lägenheet med dhet förre, vndantagandes wreterne. Til 2 tunnor.
4.  Jbidem cronoheman – 1. 7 öresland lijka och med dhet andra förre vndantagandes wreterne. Til 2 tunnor. Til bemälte by är nödtårfftigh skogh och uthmark, intet fiskewatn.
 
L.  Fårsbyboda frälseheman 1/4 rijkz cancellerens
M.     Norregärdett uthsäde 5 tunnor
N. Södergärdett uthsäde 5 tunnor
O. Engh till höö … – 10 laß
P.  Beteshage Jnge flere lägenheeter.
 
(Karttext:)
 
Tofuigh eng
Mojord
Elack mojord
Moiord
Moiord
Moiord
Leerblandat jord
Leerblandat iord
God hårdwaldz engh
Leeriord
Skeenwaldz engh