Fiholm:TitelbladGeometrica delineatio öffwer hans excellens rijkz cancellerens högh wälborne herr Axell Oxenstiernas sätegårdh Fijholmen medh alle theß
vnderliggiande gotz och gårdar, sampt medh the heman som äro belägne i somblige byar iblandh hans excellentz heman, medh alle sina tilhörige commoditer och lägenheeter, så wäll till åkrer, engier, skogar, fiske, qwarneställer och alle andre circumstantier, så att man all theras beskaffenhet kan sigh med en hast för ögonen ställa, och ther aff altså hwars och ens valour dijudicera och ehrkänna.

Permissione illustrissimi atque generosissimi  domini Axelii Oxenstierna liberi baronis de Kimitho, domini de Fiholmen et Tidön.

Anno 1639.

Submisse itaque delineavit Johannes Laurentii.