Främmestad:13


(Rubrik:) Kållandz härad.        Råda giäld och socken.


            Notarum Explicatio
                                                                              Tuner
1.         Närboo, frällße hemman 1, ränthar              Las  
A.        Vthsäde dheth enna åhret                            25 1/2 tunnor
B.        Vthsäde dheth andra åhret                           22 3/4 tunnor
              J gierden är ler mylla och mooiordh ibland 
C.        Stubb engiar, hårdh valtz höö                      40 stackar
D.        Häst hagen, hårdh vallz ängh om höö           12 stackar
            En sams slåtha medh litera E, ligger
           
annat huart åhr ij trädhe och rådher der
            ij en halff part om höö till                             3 stackar        
            En sams slåtha medh litera F, ligger
            åhrlig inne, rådher der ij en halff part,
            drager höö                                                  4 stackar
            Gierdeß vallar ij bådha gierden med litera G 11 stackar 
                                                 Summa höö            70 stackar
            Humble gårdh till nötorfften.
            H en liten kråppe dam.


2.         Härbaka, frälße hemman 1, ränthar                                                Har wij inthe 
I.          Vth sädhe dhet enna åhret                           12 5/8 tunnor
K.        Vth sädhe dhet andra åhret                          12 1/8 tunnor
            J gierden ähr leer med öhr och mooiordh iblandh 
L.        Wallar ij gierden som odugeligh ähre till
            åker vthan brukas till at slå höö aff
            och annart huart åhr till beetz mark, om höö 4 stackar
            En sams slåtha medh litera E, ligger ???
M.       Åhrligh ängh ähr hårdh vall om höö               5 stackar
     ??? Annart huart åhr ij trädhe och rådher
            der ij en fierde part, dragar höö                    1 1/2 stackar  
            En sams slåtha medh litera F, ähr åhr-
            ligh ängh, rådher der ij en fierde part,
            drager höö                                                   2 stackar  
            Trenne hårdh fnugh valtz änghar mädh en haffre
            iordh, belägne på Tubbe torpz gierdeß
            mark och finneß igen in folio 14, litera O,
            höö till                                                         3 stackar 
            Humble gårdh ringha. Summa höö                15 1/2 stackar


            Till offwanbemält Närboo och
            Härbacka är nötorfftig godh skogh till
            dhez tarff med småt timber, vedh och
            gierdzle fångh etc.
            Mulle bete medh<e>l måtigt.


(Karttext:)

Skogh och vthmark på dhenna sijdan
Hårdh valz ängh madh1 tall och grand2 skogh iblandh
Tåß storpa egor på dhenna sidan
Hårdh valdh, är tienlig till åker mark.
Hårdh val, ähr tienlig till åker mark.
Hårdh valz engh mädh gran och små ahle och wide byska ibland
Tåhß torpa egor på dhenna sijdan.
Gierdz ängh, ähr öffuer lupen medh gran och wide bysjie
Lyder till ???mie gården
Skala ulnarum

1 D.v.s. med
2 D.v.s. gran