Främmestad:17


(Rubrik:) Kållandz härad, Råda gäll, Mälby socken


            Notarum Explicatio
                                                                              Tuner
1.         Mälby, frälse hemman 1, rentar <...>         Stakar 
A.        Vthsädhe dhet enna åhret                            15 tunnor
B.        Vthsäde dhet andra åhret                             11 1/8 tunnor
C.        Vth sädhe ij ensädhes lykian                        3/4 tunnor
            J gierden ähr god ler iordh och litheth
            såndh blåndat semma städhesz1
D.        Engie hagen, hårdh valz höö                         7 stackar
E.         Dhallä geridz hagen, hårdh valz höö            3 stackar
F.         Myre bake hagen, hårdh valz höö                1 stack
G.        Gårdz hagen, got engie valz höö                   3 stackar     
H.        Håhla maad hagen, om höö                          2 stackar
            Höö aff en sädhes lykian med litera C          1 stack
            Valla<r> ij gierden med litera A, om höö     6 stackar 
            Vallar ij gierden med litera     B, om höö      2 stackar    
                                            Summa höö åhrligen    25 stackar

            Humble gårdhen om <...> pund
            Nödh torfftig leygenheet medh skogh
            till småth timber, vedh, staffuer och
            gierdzle fångh.
            Muhle bete medhel måtiget

(Karttext:)

Hårdh vall
Hårdh vall
Beteß hage
Scala ulnarum.

1 D.v.s. sammastädes