Främmestad:19


(Rubrik:) Kållansz härad, Rackeby gäll, Sckalana socken


            Notarum Explicatio

            Skalne sochen, Rackeby gieldh,
            Glijmstorp, hemman 2, ränta 14 pundh.
            J bådha gierdhen ähr stenigh öhr iordh och leer mylla
            iblandh     
1.         Södher gårdhen, räntar 8 pund.
A.        Vth sädhet dätt eena året med haffueriordh och alz 30 3/8 tunnor
B.        Vth sädhe dätt andra årett allz                                27 1/2 tuna
C.        Vallar i gierden
D.        Norr eengien, hårdh vallz höö till                            26 stackar
E.         Eengies haghar, hårdh vallz höö till                         20 stackar
F.         Eengh som kallas Sams låttar, 4 styken, och halff                     VERKAR STÅ SÅ, ORTNAN EL. HAR DET NÅGOT MED SAMSLÅTTAR ATT GÖRA?
            parthen lydher här till Glijmstorp, om höö till           8 stackar
            Den andra halff delen lydher till Sillebergh
C.        Höö aff gierden och vallar till                                  6 stackar
                                                Summan höö allz               60 stackar
            Nötorfftigh godh humblegårdh.

2.         Norr gården ibidem, räntar 6 pund.
G.        Vth säde dätt eena årett med haffuer iordh och allz 12 3/4 tunnor
H.        Vth sädhe dätt andra året allz                                 12 1/2 tuna
I.          Vallar i gierdhen
K.        Norr eengien, hårdh vallz höö till                            20 stackar
L.         Eengies haghar, hårdh vallz höö till                         12 stackar
M.        Eengh som kalas Sams låttar, lydher här till i
            samma eengh en tridiedell om höö till                      2 stackar
            Dätt öffrigha lydher till tompten och Tall bondes
            gårdh ibidem
N.        Een lithen madh engh, ähr och Sams låttar, lydher
            här till halff parthen om höö till                                1 stack
            Den andra halff dellen lydher till Gullebergh
I.          Höö aff gierden och vallar till                                  2 stackar
                                                Summan höö allz               37 stackar
            Nötorfftigh godh humble gårdh.
            Skogh till bränßell, stör och giärdeß fångh sampt
            mulebetett nötorfftigt
O.        Een lithen lychia eller haghe, brukaß till Lindholm
            Vthsädhett där till                                                   1/2 tuna


P.         Ett ny lände som brukas till Lindholm
            Vth sädhet där till                                                   3 tunor
Q.        Åkrar, vallar och engiar lydha till deße
            effter skreffne gårdhar
3.         Herr Giösta Baners tompt, räntar 1 pund.
4.         Chronogårdhen, lydher till Läckie slått, räntar 4 pund.
5.         Tollbondeßgårdh, räntar  3 pund.


(Karttext:)

Norr engien
Hård vall med skogh och sten ibland
Skalne eeghor på denne sidhan
Hård vall med bergh, skogh och sten ibland.
Vall öffuer lupen med eenne buskar.
Skogh och mule bethett till Glijmstorp
Mulle betett till Glijmstorp står i klandher emelan Oloffz torp och Tubetorp sampt Glijmstorp
Wästan åkers haghar på dena sidhan
Wanknollen
Tube torpz eghor på dene sidhan
Skogh och mule bethett till Glijmstorp
Skrädar gården i Tube torp
Tubetorp
Härbacka eghor på dena sidhan
Härbacka eghor proxime
Scala ulnarum.