Främmestad:22


(Rubrik:) Kållandz härad, Rackeby gäll, Sckallanda socken


            Notarum Explicatio
                                                                                                    Tuner
1.         Lagh manß gården ij Skalanda, hemman 1, räntar <...>   Staker
A.        Vthsädhe dhet enna åhret                                                  21 tunnor
B.        Vthsädhe dhet andra åhret                                                 21 1/4 tunnor
            J gierdet ähr godh åker, dock steennigh,
            ähr och någhet lerblande iordh
C.        Store engian dragar höö                                                    62 stackar
D.        Tuenne engiez skieffter, hård valz höö                                2 stackar
                                                Summa höö                                  64 stackar
            Godh humble gårdh med litera F.
E.         En lijthen Sten baka, brukaß till kalfhage

2.         Ibidem Pante gården ij Skallande,
            frälse hemman 1, ränthar <...>.
G.        Vthsädhe dhet enna åhret                                                  13 1/2 tunnor
H.        Vthsädhe dhet andra åhret                                                12 3/5 tunnor
            J gierden ähr godh åker, dock stennig,
            ähr och någet ler blandhe iordh
I.          Herr engian, hårdh valtz höö                                             15 stackar
K.        Små engiarß skieffter, hård valz höö                               15 stackar
L.         Engie hage vedh gården om höö                                       7 stackar
            Engieß tegh med litera M ähr gräßskifft
            och lydher her till halffparten om höö
            på huar halff part                                                              1 stack
                                                Summa höö                                  38 stackar  

N.        Nödhtorfftig godh humblegårdh.
            En liten kalff hage.

            Till offwanbemält<a> gårdhar ähr
            nödh torfftigh skogh på främian till
            vedh, gierdzle och stöör sampt muhle-
            bete ij gierdez marken och fijskerij
            ij Sandh vijken ij Wänner lacus

            Fellere1 lägenheeter finneß her
            ringha, vthan någhra allmeningz
            vallar ij gierdeßmarken medh
            ennebyske och steen vppa2 som
            brukaß till oxsa bete till hella byn.

(Karttext:)

Herr engien, hårdh fnugh valdzengh
Hårdh fnugh valdz eng med små biörke byska iblandh
Skala ulnarum

1 D.v.s. Flera?
2 D.v.s. uppå