Främmestad:24-25


(Rubrik:) Kållansz härad. Orszlösa gäll. Sönne sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                     Tunnor
1.         Främmestad, säte gård, frälse, räntar <...>
            Vthsäde dett ena åhrett ij gierde med littera A    21 7/8 tunnor
            Vthsäde dett andra åhrett ij gierde med littera B 20 5/8 tunnor
            Skiäll haffure iord ij samma och med littera C     6 3/4 tunnor
            Haffre jord med littera D ähr aff åhrlige ängh
            vpttagen vthsäde                                              4 3/8 tunnor
            Åkerlykor ved gården med litera J-O                4 1/4 tunnor
                                            Summa vtsäde ij alz           57 7/8 tunnor
            J gierden lermylla och lijtte öriord ibland
            Åhrligh ängh på Söneß maad, Klijtt ängen
            Öffuer ängen och Stor ängen som finnas
            alle med littera E, draga höö åhrligen                  110 stackar
            Höö aff gierden med dijkes rennar och för-
            lände åhrligen                                                    2 stackar

            En änge holmme med ett quarne ställe
            belägett ved Sörby, fijnnes med numero 1.
            Holmen om höö                                                 1 stack
            Främmestad lade gård med numero 10.
            Summa höö åhrligen enär siön ey giör
            skada på mad ängarna                                        113 stackar

F.         Tuenne hagar med trägårdz hager och
             humblegården brukas till Lindholmz behoff
             sampt Stall lyckan 7 med den lille åkren
             ij Trägardz hagen 8 hålla till vthsäde                     5/8 tunnor
             Bemälte hagar om höö åhrligen                           28 stackar

             God lägenhett med fijskerij Väneren med
             noth näth, kattze stånd och ryßie ställen
             för sijne enskijlte ängiar sampt och på
             almeningz siö ägor

             Muhlebethe medell måttigt, skogh till bränsle
             staff och fång på Främie vdde eller Främian.


2.         Stalle torpet, frälse hemman 1/8, räntar <...>
G.        Vth säde ij alz                                                     2 3/4 tunnor
            och brukas till ensäde och lerblanda muliord
            Höö aff ensäden åhrligen                                     5 stackar
            En ängh på madan med numero 2 om höö          2 stackar
            Humblegård, rijnga fijskerij ij allmenninghs
            siöö till nöttorfften, skogh och vth mark
             på Främgian till ved, staffuer och fångh


3.         Backa, frällse heman 1, räntar <...>
            Vth säd dett ena åhrett med littera      H             11 7/16 tunnor
            Vth säde dett andra åhrett med littera I               20 1/8 tunnor
            En åker ved Sörby, littera vth säde     K             9/16 tunnor
L.         Haffre jord ähr aff åhrligh ängh vpp-
            tagen, vth säde                                                   5 tunnor
                                            Summa vth säde ij alz         37 1/8 tunnor
            J gierden ähr ler mylla och ör iord ibland
            Åhrligh äng på Sönes mad och Storängen
            som finnes med littera M, draga höö åhrligen      30 stackar
            Bästholms byttan, en samslåttå med numero 3               
            Råder der ij en fierdepark om höö åhrligen      20 stackar
            En almenningh med numero 4, råder der ij 1/3 dell
            om höö                                                              1 stack   

            Summa höö åhrligen enär siöön ey ähr
            högh att han giör skada på mad ängiarna             51 stackar
            Humble gård rijnga.         


                                                                                                        Tunnor
4.         Barhölle, frälse hemman 2, och
            ähre lika stora båda ij åker och äng
4.         Hullegarden ij Barhölle, frälse hemman 1, räntar <...>    
            Vthsäde dett en<a> åhrett och med littera      N                    6 3/4 tunnor
            Vthsäde dett andra åhrett och med littera       O                    10 15/16 tunnor
            En åker och vall ij Söderby gierde med litera  P, vtsäde          11/16 tunnor
            Haffre jord med numero 5 ähr aff åhrligh ängian
            vptagen, vtsäde                                                                     3 15/16 tunnor
                                                            Summa vth säde ij alz            66 7/16 tunnor   
            J gierden ähr lermylla och öriord ibland.
            Åhrligh ängh på Sönes mad och Stora Sönes
            ängien som finnes med littera Q om höö åhrligen                   47 stackar
            En almeningh med numero 4, råder der ij 1/3 om höö             1 stack   
            Gierdes höö aff dijkes renar och förlanden åhrligen              2 stakar 
            Summa höö åhrligen enär siön ey ähr högh
            att han giör skada på mad ängiarna                                        50 stackar
            Humblegård rijnga.


5.         Barhölle Söder gården, frälse 1, räntar <...>
            Vthsäde dett enna åhrett och med littera         N                    6 3/4 tunnor
            V<t>säde dett andra ahrett1 och med littera   O                    10 15/16 tunnor
            En åker och vall ij Söderby gierde med litera  P, vtsäde          11/16 tunnor
            Haffre iord med numero 5 ähr aff åhrligh ängian
            vptagen, vthsäde                                                                   3 15/16 tunnor
                                                            Summa vth säde ij alz            22 5/16 tunnor   
            J gierden ähr ler mylla och öriord ibland
            Åhrligh ängh på Sönes m<a>d2 och ij Stora
            Sönes ängian som finnes m<ed> littera Q om höö                 47 stackar
            En almenningh med numero 4 och <r>åde der ij 1/3 om höö 1 stack  
            Gierdes höö aff dijkes r<en>ar och förländen
                   
åhrligen                                                                         2 stackar 
            Summa höö åhrligen enär <si>ön ey giör
            skada på madängiarna                                                           50 stackar
            Humblegård rijnga


            Till öffuan bemälte g<år>der Backa och
            Barhölle ähr god lägen<he>t med fijskerij
            ij Väner med noth nä<t> och kattese-
            stånd och ryskie ställen för sijne enskijlte
            ängiar sampt och ij alm<enni>ngz siöö

            Muhle  bethe till nött<orfte>n, skogh
            till bränsle, staffuer o<ch> fångh
            på Främgian

            Alla de ägor som ähre b<...>e her ibland                 
            och singnerade med X ??  t<...> <...>ogh, Sönes by 
            och andra näst omlijgan<de> <...>rder.                  


            Notarum Explicatio
                                                                                                                  Tunnor
6.         Sörby, frälse hemman 1, ränttar <...> och ähr bygder ij 2 gårdar
R.         Vthsäde dett ena åhrett med haffre iord och alz                               28 1/4 tunnor
S.         Vthsäde dett andr<a> åhrett med haffre iord och alz                       37 tunnor
            En åker med numero 9 är åff ängen vptagen, vthsäde                      1 3/16 tunnor  
                                                                      Summa vthsäde ij alz            22 5/16 tunno
            J gierden ähr lermylla, sogh och öriord ibland.
T.         Hård valz ängh på Sönes mad drager höö                                       25 1/2 stack    
V.        Fly ängiar med håltyffue och sank dybotten
            på Sönn<e> mad, draga höö                                                          54 stackar 
X.        Hård fnugh valz ängh, draga höö                                                     30 1/2 stak 
            Gierdes höö aff dijkes backar och förländen åhrligen                    4 stackar
            En lijtten ängh och änge hollme med numero 6, lyder här till
            en halffpartt ij huardera om höö                                                      2 stackar 
                                                                      Summa höö i englåtten       116 stackar
            Humblegård god om                                                 1 1/2 pund
            God lägenhett med fijskerij ij Väneren med noth näth
            och kattse ställden och ryske ställen för sijne enskijlte
            ängiar, så och vth på almenningz siöö.
            Skogh och vth mark till staffuer, fångh och vede-
            brand på Främgian sampt och på Lööthan som
            ähr Söönes skogh.


(Karttext:)

Elak äng, hård vall och toffuigh.
God hård vall
Bethes hage med sten och alle böske iblan
God hård vall
Skog, skatte hemman
Hård fnugh vall.
Skalanda ängiar på den sijdan
Sijdlendig vall
Ögder, hård fnugh vall med smått alle byskie ibland
Wäner lackus
Hämans hullan är sangt håltyffue med groff star
Liger ödhe
Ligger ödhe
Skalanda ängiar på denne sijdan
Biök holms ängen, sangt håltyffue med groff star
Hård vall
Ligger öde
Liger öde
Ligger ödhe
Oxßa bete till helle byn
Ligger öde
God hård vall
Biörk holms ängen, sank dybotten
Hård vall
Waner3 lakus
Söönes kyrka
Hård vals ängiar
Åhs ängien, hård fnug vall
Noll holmmen, sank dybotten
Stor ängen, hård fnug vall
Mijkells holms ängien, håltyffue och groff star
Kiell.
Wäner lakus
Bäst holms byttan, dybotten med groff star
Braßmesiär, håll tyffue med groff star.
Bethes haga till 4 gårdar
Wäneren lacus
Hård fnugh vall
Scala ulnarum.

1 D.v.s. året
2 Här och nedan skada i papperet, varför konjekturer har fått göras eller luckor lämnas
3 D.v.s. Vänern