Främmestad:39


(Rubrik:) Kållandz härad, Järpåhsz gäll ock sockn.


            Notarum Explicatio
                                                                                             Tuner
1.         Väster by Södher gårdh, frälse                                   Stackar      Har wij inthe1
                hemman  1, räntar <...>
            Vth sädhe ij gierdet litera A                                        6 3/4 tunnor
            Vth sädhe ij gierdet litera B                                        8 1/8 tunnor
            J gierden är lerblandat mull och sogh iord
            Hem ängian med litera C om höö                               12 stackar
            Skogz ängien med litera D om höö                             6 stackar
            Späckz backe ängian med litera E om höö på sin dell  2 stackar
            Gierdeß ängien ij gierdet med litera F som bärgaß
            annart huart åhr om höö                                              2 stackar
                                           Summa höö åhrligen                    22 stackar   
            Humble gård ringha.


2.         Nohl gården ij Wäster by, frälse hemman 1/2, räntar <...>            Har wij inthe1
            Vth sädhe ij gierdet litera G                                        2 5/8 tunnor
            Vth sädhe ij gierdet litera H                                        6 1/8 tunnor
            J gierden är ler blandat iord
            Hem ängian med litera C om höö                                8 stackar
            Norre hagen med litera I om höö                                3 stackar
            Späckz backe ängien med litera E om höö på sin dhel 1 stack
            Gierdeß angh2 ij gierdet litera F som bärgas
            annart huart åhr om höö                                              1 stack
                                           Summa höö åhrligen                    13 stackar   

            Humble gårdh medhlmåtig
            Till offwan bemälte gårdar ähr skog och muhlebete till nötorfften
            Åker med litera <.> lydher till Brynne
            Ängh med litera <.> lydher till Vedhom
            Ängiar mädh litera <.> lydher till Pinne Brynne.


(Karttext:)

Skala ulnarum
Vthmark på alla sijdor om dhenna engh.
Håmas eng, lydher till Väster by
Her möther vth marcken
Späckzbacke, hård valz ängh
Pinne Brynneß äghor
Nor hagen, skoghz ängh
Hård vall
Brynneß äghor på dhenna sijdan
Hård val
Granbyskie
Her möther Wedomma äghor
Granbyskie
Hård vall

1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten
2 D.v.s. äng