Främmestad:4


(Rubrik:) Kållandz härad.        Sönnerbärgz giäld.        Ströö socken.


            Notarum Explicatio
                                                                                                             Tunnor
                                                                                                             Las   
            Ströö torp, frälse hemman 2    och lijka store ij åker och engh
            egor.
            Vthsädhe det ena året till bådha gårdarna i gierde
            medh litera A                                                                            19 1/2 tunnor
            Vthsädhe dett andra året ij gierdhe medh litera B                       13 3/4 tunnor
            J gierden är ler och någhot ör iordh iblandh.
            Lill engien är madh engh medh litera C, drager höö                    <...>
            Madh engh på åtskilelige orter i gierden med litera D
            dragha höö                                                                                <...>
            Hårdh valls engh och backar på ått skilelige orter
            i gierden medh litera E, dragha höö                                            <...>
            Madh engh ij Store Ströö engien med litera F om höö
            Hårdh valls engh ibijdem medh litera G, dragha höö                   <...>
            Giuthe hölß madh. Store Bergs madh och
            Stalle bergs madh med litera <.>, dragha höö                            <...>                    
            Höö till bådha gårdarna åhrlighen ij en summa                            70 stakar
            Een åker och några vallar som lydha här till
            ära belägne ij Rackeby gierdes mark och finnas
            igen på Lindholms aff rijtningh folio 1, litera <.>
            Muhle bete ij gierdes marken till nötorfften.
            Hardh valz ängh ij Store Ströö ängen med litera A,
            lydher till Lindholms sätegårdh, om höö.

1.         Norr gårdhen, frälse hemman 1, räntar <...>.
            Vthsädhe det ena året ij gierde med litera    A                            9 3/4 tunnor
            Vthsädhe det andra året ij gierde med litera B                            6 7/8 tunnor
            Höö aff gierdes vallar och engiar årlijghen                                   35 stakar
            Humblegårdh till nötorfften.
            Een åker och några vallar finnas igen folio 1, litera <.>.

2.         Södher gårdhen, frälse hemman 1, räntar <...>.
            Vthsädhe dett ena året ij gierde med litera    A                           9 3/4 tunnor
            Vthsädhe dett andra året ij gierde med litera B                           6 7/8 tunnor
            Höö aff gierdes vallar och engiar årlighen                                    35 stakar
            Humble gårdh till nötorfften.
            Een åker och några vallar finnas igen folio 1, litera <.>.

3.         Ibidem Kanck ruka, frälse hemman 1/2, räntar <...>,
            haffuer sina eghor särdeles.
            Vth sädhe dett ena året på 3 åkrar medh litera    K                    2 5/16 tunnor
            Vth sädhe dett andra aret1 på 5 åkrar med litera L                     3 1/8 tunnor
            Lill engien är madh eengh och medh litera           M, drager höö  <...>
            Madh engh ij gerden medh        litera       N dragher höö            <...>
            Hårdh valls engh ij gierden med litera       O drager höö              <...>
            Hårdh vals engh ij Store Ströö eengien
            medh litera P, dragha höö                                                          <...>
                                    Höö åhr lighen ij een summa                               12 stakar
            Muhle bete ij gierdes marken till nötorfften

4.         Ibidem tompter, benembd Puttan, frälse hemman 1/2,
            haffuer sinna eeghor sär deles.
            Vth sädhe dett ena året på 8 åkrar medh litera      G                   8 3/4 tunnor
            Vth sädhe dett andra aret1 på 2 åkrar medh litera R                    4 1/8 tunnor
            Hårdh vals engh ij gierden med litera   S dragha höö                   <...>
            Madh engh ij gierden medh litera   T dragha höö                         <...>
            Madh engh ij Store Ströö engh med litera U om höö                   <...>
            Hårdh vallz engh i Store Ströö engh med litera X om höö            <...>
                                    Höö åhr lighen ij een summa                               16 stakar
            Muhlebete ij gierdes marken till nötorfften

5.         Lundhen, frälse hemman 1/2, räntar <...>
            och haffuer sär skildha eeghor medh en åker ij Ströö-
            torpz gierde, numero 6, leriordh, och brukas till en sädh
            åkren medh numero 7,6. Vth sädhe i alls                                    5 3/8 tunno
            Hårdh skiön valls engh med numero 8 drager höö                       25 stackar
            Humble gårdh till nötorfften till nötorfften
            Lägen hett medh muhle bete det ena aret1 ij
            Rackeby gierdes mark. Dett andra året
            måste leijas muhle bete ij Ströö torpz gierdes-
            mark. Fiskerij i Skar fiolen.
            Eengh medh numero 9 lydher till.

(Karttext:)

Allmenningz oxa bete
Fää gatha
Ströö kyrkia2
Ströö Bergh
Maabergh
Guntorp
Scala ulnarum.    
1 D.v.s. året
2 kyrkia otydligt p.g.a. skada i papperet