Främmestad:55


(Rubrik:) Wijste härad, Leffwene gäll, Sparlösa socken


            Notarum Explicatio
                                                                             Tuner
1.         Järstorp, frälse hemman 1, renthar <.>       Stakar
A.        Vth säde dhet enna åhret                           15 1/5 tunnor
B.        Vth sädhe dhet andra åhret                        14 1/8 tunnor
            J gierden ähr god lerblandat mul iord
C.        Hagar och engiar som brukaß     
            åhrligen dragha höö                                   40 stackar  
2.         Gierdeß wallar ij gierdet med litera A
            liggia ij träde annart huart åhr,
            draga höö        62 stackar
3.         Gierdeß engiar eller vallar i gierdet         }  24 stackar      
            med litera B, liggia ij träde annart huart
            åhr, draga höö 22 stackar                  
                                                  Summa höö         64 stackar
            
            Till denne gården är ingen annan
            skogh vthan huadh ekee stubbar och
            byske som finniß in på en skilde
            engiärna
            Mulebete ij gierdez marken till
            nödh torfften.
            Flerre läygenheter fins her äy
            vthan en allmeningh som lydher
            hella byn till och brukaß till oxsa-
            bete
            Humble gårdh eller fiskerij inthet.

(Karttext:)

Vlffuebergz ängen, hård vall med hasell byskie
Brande bårgz ängen, hård måse vall.
Håll tyffue och måße vall odugeligh iblandh
Beteß marcke
Kiäringe hagen med måß och småt alle byskie ibland.
Toffuigh måse vall
Frälse till welborne Ruten skiöld
Ryttar hemman
Eene byskie och eeke skogh ibland, odugeligh till ängh.
Hårdh stagg och måse vall.
Hårdh toffuigh och odugeligh vall ibland
Frälse till Leffuenne
Scala ulnarum.