Främmestad:58


(Rubrik:) Åhsze härad.    Åhsz giäld.    Floo sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                         Tunor
1.         Brangnon1, frälse heman 1, räntar
            Vtsäde ij gierdeth medh litera A                             9 1/2 tunnor
            Vtsäde ij gierdeth med littera B                              16 3/4 tunnor  
            Vtsäd ij ensäden med littera C                               8 3/4 tunno
                                                Summa vtsäde                   25 tunnor      
            J gierden är lerblandatt iord och ij ensäden
            stenigh mull iord.
D.        Åhrligh ängh, drager höö slädestackar                  83 stackar      
            Gierdeß ängh ij gierdeth med litera A, ligger
            ij träde annarth huarth åhr och finnes igen littera E,
            drager höö 30 stackar                                           54 stackar 
                Gierdes ängh ij gierde med litera B, ligger         
            ij träde annart huarth åhr och finnes igen litera F,
            drager höö 78 stackar
                                       Summan åhrligen släde stackar   137 stackar                         

            Humblegård ringa.
            Lagenheth2 med skogh på sine enskijlte ägor ij obytte
            gierdes marken med den andra frälsegården, nummer 2,
            med wed staffuer och fångh eller skijd sampt ekeskogh
            till fothrä och anart tarff.
            Lägenheet med muhlebete ij gierdes marken och
            på Hunne bergh
            Ett litheth quarn ställe wppå Hunnebergh och
            liger ij Wene häradt och råder der ij 1/2 dell.
            Dee ägor med numero 2 lyda till frälsegården ibi
            som lyder till Vlffz torp

(Karttext:)

Alle Kiärß äghor mötha på denne sijdhan.
Grytte
Hunde bergh
Gierdeß mark medh alle byskie är 1/2 hårdh vall och 1/2 sijdländh mark
Bragnumma äghor.
Hård toffuigh ängh
Kampe torpz äghor mötha
Hård toffuigh ängh
Hård walß ängh och sank ibland
Grytte
Myre måßen är odugeligh.
Sank måse.
Sank dy.   
Gierdes mark, ähr hård walß ängh med ek och ahleskogh.
Sanckt dy kiär med haßell och allskogh
Skogh med haßell, all och ek ijbland
Hunde bergh
Ängh
Mulle bete och fä mark annart huart åhr till bådha gårdarna, kallaß Gran skoghen och finns ij bland med vaker eke-, gran-, haßell och alle skog
Här möther Gierrtorpz äghor.
Grytte
Lille slätt med haßell-, eek och alle skogh
Ängh
Damßbäcken skilier Åße och Wäne häradt åth.
Appell torp, lyder till Håbergh.
Hård valß ängh
Här mötha Rußhee äghor.
Scala vlnarum

1 D.v.s. Bragnum
2 D.v.s. Lägenhet