Främmestad:62


(Rubrik:) Alle härad, Gamblösze socken och by


            Notarum Explicatio
                                                                                 Tunor
1.         Bron vedh Gamble löösa, hemman 1,             Stakar
            frälße hemman 1/4, räntar <.>
A.        Vthsädhe ij alß 1 5/16 tunnor och ähr såndh
            blande iordh                                                   1 5/16 tunno
B.        En tompt ij Gamble lösa som brukaß
            till en kåhl hage, holler 2109 allnar
            ij quadrat.
C.        En engh belägen på Häyßängiar
            och ligger 1/4 vägh ij södher ifrån går-
            den, om höö 40 stakar som en häst kan draga.
            Gierdeß höö aff hagen 3 kierre stakar.
                                            Summan höö j alz            43 stackar
D.        En katesa1 ij siön mit för ängien och
            lydher till Alffuom herre gårdh och
            synieß vahra noghet sälsampt.
            Muhle bete ringa, skogh intet.
            Fijskerij ringha, dy2 dhet ähr dem
            förbudit                                                   EL. PUNKT HÄR?
            ij storre elffwen och Häys siön duger
            inthet, allenaste han haffwer läy-
            genheet med små handell och roo
            folck af och an ij elffwen emelom
            Giötheborg och Gamblößa.    

(Karttext:)

Gammelößa kyrkia ähr nu förfalla
Häys siön
Toffuig hård val
Holmabergh.
Hård vall och dyy boten nemast ved siön 

1 D.v.s. katsa
2 D.v.s. ty