Främmestad:66


(Rubrik:) Kåhlingz härad.    Alingzåsz gäll, Hemsiö socken.


            Notarum Explicatio
                                                                                                       Tuner
1.         Skarpe bodha eller Bodanne, frälse hemman 1, räntar <.> Stakar
A.        Vth säde ij altz                                                                     8 1/16 tunnor
            J gierdet ähr grundh örr och sogh sam iordh                                              Har wij inthe.
B.        Engien drager höö åhrligen 120 släde stackar                        120 stackar
            Ängien ähr mäst öffwer lupen med hasel, ek,
            lindh, asp och ahl iblandh sampt någet litet gran-
            skogh. Denne gårdsens ähgor äre belägne ibland
            dijupa dhalar och höga backar, dock äy några bara
            bergh, vthan med hasel och linde skogh vppå
            och vakert gräß iblandh.      
C.        Godh humble gårdh om    8 pund
            åhrligen höö                                               33 stackar
                             
Summa höö kiärrestackar        63 stackar

2.         Tuenne små squalte quarnar som gå
            höst och vår.
            Godh muhle bete, fiskerij ij siön medhel-
            måtiget mädh kathesier och nothe drät
            Leyenheet medh små timber skogh på
            Hemsiös sochens allmeningh.

3.         Eth torp, kallaß Hafftorß släth, haffwer
            vahrit öde 100 åhr och ähr nu 1653 vpp-
            taget igen, och ligger denne gården [den]
            myket till menna och mit ij deras fää marken

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Miöör siön
Små bergh med ek och hasle skogh, ähr vakert gräß ijbland
Miörr siön.
Bergh medh ek, gran och aspeskog ijbland.
Madh ängh
Gierdeß ängh med bergh, ek, haßell och lind skogh ij bland.
Miöör siön.
Miöör siön
Öster Bodhanne ängh på denne sijdhan.
Giärdeß ängh medh bergh, ek, haßell, lindh och alle byske ij bland.
Godh änge vall
Bergh med ek, haßell och lindskogh ij bland
Giärdeß ängh medh bergh, ek, haßell och linde skogh i bland
Skogh och bergh
Godh änge vall.
Skogh och vthmark.
Skogh och berg.
Een lithen håll dam.
Beteß hage med bergh och biörkeskogh ij bland.
Skogh och vthmark.
Hafftorß släth