Främmestad:67


(Rubrik:) Kåhlingz härad.    Ahustorp gäll och sochn.      EL. ALGUSTORP = ALGUTSTORP?


            Notarum Explicatio
                                                                                   Tuner
1.         Klåffwen steen, frälse hemman 1, räntar <.>   Stakar             Har wij inthe1
A.        Vth säde ij alz                                                  8 7/16 tunnor
            J gierdet ähr öhr, såndh och medhel-
            måtigh god iordh                                              
B.        Gierdeß ängiar och vallar dragha höö
            åhrligen 35 slädhe stackar som en
            häst kan dragha                                               35 stackar

            J engien eller gierdeß vallarna ähr
            hårdh fnugh vall med dyy och måßigh
            hålltyffue och liungh backar ibland
            som ähr myken onytigh mark.
            Muhle bete medhel måtiget.
            Humble gård, skogh och fiskerij
            finnes her inthet.

(Karttext:)

Maa åckren
Lange åkers ängen
Eekags åckers engen
Hull åkers engen
Lambäkran                  LAMBÅKRAN?
Sör liden
Storre berget
Åhse bråten
Hard fnugh vall med liongh ij bland.
Röygia
Liongh backe
Store måßen på denne sijdan
Liong backe
Häst hagen
Liong backe
Liong backe
Ängh på denne sijdan
Sör skogh
Een röö måße på denne sijdan
Scala ulnarum. 

1 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten