Främmestad:7


(Rubrik:) Kållandsz härad        Sönnerszbärgz giäld och sochn.


            Notarum Explicatio

I.          Backa ij Sönnersz bärgh, frälse-                                     Tuner
            hemmen 1, räntar 6 pundh                                              Stackar  
A.        Vth säde dhet enna åhret                                                14 7/8
B.        Vth säde dhet andra åhret                                               16 1/2
            J gierden ähr god lär iord
C.        Åhrlig eng, kallaß Gårdz maaden, om höö                       18 stackar 
D.        Åhrlig engh ij Gårdz maadhen och Tullen
            rådher där ij en halff part och dhen andre
            halff parten lydher till frälse gården ibidem
            som finniß med numero 2, om höö på huar 1/2 part         6 stackar
F.         Maa engiar ij gierdeß marcken litera A
            som bärgaß annart huart åhr, om höö    7 stackar           3 1/2 stack
G.        Gierdeß eng ij gierdet litera B, om höö  1 stack                1/2 stack
H.        Gierdeß madher ij gierdet litera A som bärgas
            annart huart åhr och lydha halffparten till
            gården ibidem med numero 2, om höö på huar halflått    1 stack
            En vth ängh, kallaß Vller engien, bärgaß annart
            huart åhr och finnß in folio 6, littera I, om höö 2 stackar 1 stack
            på huar halff part.
K.        Gierdeß vallar ij gierdet litera B bärgaß an-
            nart huart åhr, om höö på huar halff lot 2 stackar            1 stack
            En ängh belägen ved Erichz torp och finneß
            igen in folio 8, litera E, lydher och 1/2 parten
            till gården numero 2, om höö på huar halfpart                 2 stackar 

            Vlffwe dhallen, en vth ängh, bärgaß annart
            huart åhr och finneß in folio 6, litera L, och
            lydher till dhenne gården 1/4 ij samma engh,             2 stackar     
            om höö på samma enghz 1/4 parten 4 stackar, dhe 3/4 lydha
            till thee andra gårdar ibidem                                            35 stackar 
            Till offwan bemälte gård är nötorfftig
            skog mäd småt gran timber, vedh, gierdzell
            och staffwer sampt got muhle bete.

(Karttext:)

Högh lydher till Läckeijöö
Nohleby lydher till Läckeii öö
Sanck diy maa
Sanck dy maa
Sanck dy maa
Stormug hårdh fnug vall, mycket oduglig      = STORMIG?
Ny lände, nys vpbrutet
Frälse till Matiaß Sop
Tullen hård vall
Sönnerß bergz kyrka
Scala ulnarum