Främmestad:73


(Rubrik:) ??? <...>ad.    Kiälleby giäll och sochn.         RUBRIK SYNS EJ P.G.A. UTVIKET


            Notarum Explicatio
                                                                           Tunnor
1.         Väster gården ij Kiälby,                           Stackar            
            frälse hemman 1/4, ränthar <...>
            Vthsäden ij en sädhen litera A                 2 1/4 tunnor
            Vth säde ij gierdet litera B                       2 1/8 tunnor
            Vth säde i Store Kiälby gierdet, litera C   2
                                                Summa vthsäde   6 3/8 tunnor

            J gierdet ähr steningh sogh såndh                                             = STENIG?
            fem och öhr iordh
D.        Hård valz ängh ij en sädhen drager
            höö åhrligen                                             9 stackar           
            Hårdh valtz ängh ij Store Kiälby
            ängien och finneß in folio <..>, litera <.>  3 stackar


            Råmene quarn finnes mädh numero 4.
            Såge quarnen mäd numero 5. Möllnare-
            gården med numero 6, ibidem en åkerlycka
            mäd littera P som aff almenningen intagen
            och haffuer warett klander wppå. Heela lyckan
            håller 30351 aln ij quadrat. Der aff bör öffuan
            bemälte gården effter sin punna ränthas annarth 4077
            alnar, huilketh stycke affdelt ähr och
            finneß medh Q littera.


            Notarum Explicatio
                                                                                               Tunnor
2.         Kiälby Månsesz gårdh ij Ståcken, frälße,                  Stackar            
            hemman 1, ränthar.
            Vth sädhe ij gierdet med litera E                                   12 5/8 tunnor
            Vth sädhe ij gierdet med litera F                                   7 3/4 tunnor
            J gierdet är beblandt iord mädh leera, fem, sånd och
            stennig öhr iordh.

G.        Engieß hagen om höö åhrligen                                       6 stackar 
H.        Gierdeß vallar om höö åhrligen                                      1 stack  
            Hårdh valß äng är ij Storre Kiälby ängien
            och finneß in folio <..>, litera <.>, drager höö åhrligen   15 stackar
                                                                 Summa höö             22 stackar  

            Twenne åkrar med en lithen humblegårdh
            med litera I äre belägne på almäni<n>gen och
            reder emot Råmnia quarn 


            Notarum Explicatio
                                                                                                    Tunnor
3.         Biörnsz gårdh, Kialby frälse hemman 1, räntar <...>         Stackar            
            Vth säde ij gierden mädh litera K                                     10 4/5 tunnor
            Vthsäde i gierden mädh litera L                                        12 tunnor
            J gierden är beblant iord mäd lera, fem, såndh och stennig
                                                                                    ör iordh
            Engieß hagen om höö åhrligen                                           7 stackar 
M.
            Gierdeß vallar om höö åhrligen                                          5 stackar
            Hård valz ängien ij Stor Kiälby ängien som finneß in
            folio <..> och mädh litera <.> drager höö åhrligen             10 stackar
            Tuenne ängia stij?? med litera N på almeningen redher
            vedh Råmma qu<ar>nan1 höö                                           1 stack
                                                                Summa höö åhrligen      23 stackar 
            Till bemälte  tw<en>ne1 gårdar sampt Väster gården
            ähr nödhtorfftig skogh till vedh staffwer och gierdzle
            fångh sampt mulebet.
            Feskerij i Wänner siön män dhet brukaß intet
            Åkrar och wallar med litera O, lydher till näst om
            liggianda gärdet


(Karttext:)

Wäner lakus.
Storre Kiälleby ängh på denna sijdan
Kiäleby kijorkio
Kiällby håll
Skala vlnarum     

1 Ordet ej helt synligt i skarven mellan sidorna