Främmestad:74


(Rubrik:) Kinne härad. Kiälby gäll, Haglösa sockn


                Har wij inthe
            Notarum Explicatio
                                                                           Tunnor
1.         Diupe dallen, frallse hemman1                  Stackar            
            1, ränthar <...>.
            Vth sädhe ij gierdet litera A                      4 1/4 tunnor
            Vth sädhe i gierdet litera B                       5 1/4 tunnor
            Vth säde ij gierdet litera C                        4 7/8 tunnor
            En åker lycka är med litera D, vth säd      1/4 tunnor
                                              Summa vthsäde      15 1/8 tunnor
            J gierden ähr sågh, såndh och
            ler iord, brukaß till tredinghz-
            trädhe.
E.         Åhrlig äng drager höö åhrligen                  32 stakar
F.         Kar dalz ängien räntar 1
            pund och brukaß till Diupe-
            dallen, drager höö åhrligen                        6 stackar
            Samma ängh ähr tuiffuels-
            måll om at han ij förtijdhen ähr
            för snilat och ifrån kommet
            dhe platzar mäd litera G.
            Skog mäd litera H ähr fredkallat
            till Lindholmz behoff och finneß
            medhel måtigt timber der
            ij blandh
            Skog mädh litera I ähr oklandrat
            till Diupedallen.
            Skog mäd litera K står ij klander
            emellan Torketorp, Kållegården   Tock? Tack? Tark?
            och  Diupedall.

            Notarum Explicatio
                                                                          
2.         Täppan, eet nybygge på Diup-            Har wij inte2
            dalß egor vpp tagiet

L.         Åkeren mädh fem, såndh och
            sough iord håller ij vth säde altz     2 1/2 tunnor        
O.        Ängien drager höö                        6 stackar

            Till bemälte Diuppe dall och
            Täppan ähr god leijgenheet mäd
            timmer skog och vth marck
            sampt got muhle bete.

(Karttext:)

Hange lösa egor på denna sijdan.
Skog och vth marck till Hange lösa sampt Diupedall, haffwer och sin muhle betez anpart på denna sidan
Måse vald
Kalff hage
Hård valz eng
Lilla lyan
Kardalßengen, hård fnug vall
Diupe dall, frälse till Läcköö
Kålle gårdz egor.
Kålle gården, frälse till Axel Turß effter leffwerska.
Sijländig marck.
Marboo gårdsenz egor på denna sijdan.
Häradz marck emillan Kinne och Skänneß härad         EL. Slänneß???
Scala ulnarum.

1 D.v.s. frälsehemman
2 Denna anmärkning egentligen till vänster om den övriga texten