Främmestad:79


(Rubrik:) Walle härad    Sckarckesz giäld    Eggby sockn.


            Notarum Explicatio
                                                                                  
1.         Såntorp, frälse hemman 1, rentar <...>                           
A.        Vth säde ij skogz gierdet                                          6 4/5 tunnor
B.        Vth säde ij Forta gierdet                                          5 17/20 tunnor
C.        Vth säde ij Ladhe lycken                                          1 3/5 tunnor
D.        Vth säde ij Eglast gierde                                         5 tunnor
E.         Vth säde ij Karborgz gierdet på 2 små åkrar              3/10 tunnor
F.         Vth säde ij Graffwa gierdet på 2 åkrar                     1 2/5 tunnor
G.        Vth säde ij Lötha lyckian                                             3/4 tunnor
                                              Summa vthsädhe ij altz           21 7/10 tunnor

            J gi<e>rden är steen, ör och godh mull jordh
            iblandh och brukas till treedingz trädhe.
I.          Åhrlig engien mädh åtskijlig namp, draga höö           13 stackar
K.        Nol engen, belägen vedh Hijntorpz diurgårdh sampt 
            medh ett styke ängh jnj diur gården, om höö             6 stackar
L.         Höö aff gierdes och åker rennar                               7 stackar   
                                              Summ<a> höö åhrligen          26 stackar  

            Humble gårdh till nödtorfften
            En litten öffwerfallz quarn, går höst och vår
M.       En oxe hage til bete för nådige grevens oxsar, ener
            dee vpdriffuaß. 
            Skog och mullebette till nödhtorfften


2.         Ibidem, en tompt, räntar <...>
N.        Vthsäde ij altz                                                          4 3/4 tunnor
            Brukas till ensädhe, är grundh, steenig ör iordh
O.        Hårdh valtz ängh, höö aff gierden åhrligen till             8 stackar
            Muhlebete, skog och vthmarck til nötorfften
            J Såntorpa skogen är en liten squalte quarn, går litet
            höst och vår.


(Karttext:)

Högentorps diurgård på denna sijdan
Noll ängen, hård fnugwald, wore tiänligh till åker
Beteß hage
Små skogh medh sten backar ibland
Beteß hage
Dhenne änge hage brukas till nådige greffuenß behoff till oxabette när oxadrofften driffues vp.
Scala ulnarum.