Främmestad:84


(Rubrik:) Wartoffta häradh, Hwahlstadh gäll och Wättaka sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                                             Tunnor                                                                                    
1.         Wätack Noll gården benämnd, frälse hemman 1, räntar <...>
            och  ligger ij blandade eghor med 5 gårdhar ibidem
A.        Vth säde ij ängia gierde                                                               6 3/8
B.        Vth säde ij Torpa gierde                                                              5 3/4
C.        Vth säde ij Lilla gierde                                                                 2 3/16
D.        Vth sädhe ij Hönsa kålz gierde                                                     2 5/16
E.         Vth säde ij Jntakan                                                                     3/4
                                                                        Summan vth sädhe          17 3/8 tunnor
            J gierden är stennigh sogh sånd, myket
            skiäll och grundh iordh, brukaß till
            tredingz träde.
            Engiar årligen med litera F draga höö                                          32 stackar
            Höö aff gierdeß vallar med litera G                                             5 stackar
            Humble gårdh ringha
            Skogh till nötorfften medh vedhe brånd
            och giärdsle fångh.
            Mulle betet ringha
            Dhe äghor med litera I lydha till dhe andra
            gårdarna ibidem.

(Karttext:)

Skogz backe
Sijdh lendigh och stennigh ängh
Skogz backe med gran och fåre skogh.
Sanck ängh
Stenigh ängh
Sanck dy måse medh skogh ibland
Sijdh lendigh madh ängh
Beteß hage
Wättackz kyrkia
Scala ulnarum