Främmestad:85


(Rubrik:) J Wartoffta häradh, Åhsze giäll och sochn.


            Notarum Explicatio
                                                                                           Tunnor
1.         Flijtorp, frälse hemman 1, räntar <...>
            och  ligger ij blandade äghor med 10 gårdar ibidem
A.        Vth säde ij Öffuer gierde                                          10 1/4 tunnor
B.        Vth säde ij Mellom gierde                                         6 1/4 tunnor
C.        Vth säde ij åå gierde                                                 8 tunnor
                                                       Summan vth säde          21 1/2 tunnor
            J gierden är såndh, öhr och mull iordh ibland,
            brukaß till tredingz trädhe
            Åhrligh engiar medh litera D dragha höö                   21 stackar
E.         Höö aff gierdeß vallarna åhrlighen                             8 stackar
            Tuenne Samß slåtter eller allmeningar
            äre belägne på by marken eller byßens
            för Römme som liggia ij trädhe trijdie huart
            åhr och rådha där ij 1/11 dell om höö på
            huar 1/11 dell                                                            6 stackar
                                                       Summan höö åhrligen     26 stackar
           
Humble gårdh ringha.
            Mulle beteth ganska ringha ij trädet,
            eliest leija dhe för mulle beteth,            TA BORT KOMMA? LEJER DE SKOG OCH UTMARK?
            skogh, vth mark, fiskierij och quarne-
            fall slätt inthet.
            
(Karttext:)

Welborne Jahan Botvedhsons gårdh
Stennigh vall
Åßles äghor på denne sijdhan.
Sijdh lendigh ängh medh smått byskie iblandh
Hårdh vall.
Skala vlnarum.