Göta hovrätt:001


(Rubrik:) Extract utaf Skara stads charta,
               uprättad åhr 1639.


Ofwan stående delineation är rätteli-
gen extraherad af 1639 åhrs här wid
contoiret befindtelige charta, som ingen rågång innehåller, hwars auctor
man inte wet, äfwen som beskrifningen
der till icke är till fångs. Det bety-
gas af Kongliga landtmäterij contoiret
i Stockholm den 3 november 1738
                         Jacob Faggot,
                         jnspector wid Kongliga
                         landtmäteri contoiret.      

(Karttext:)

Äng.
Äng.
Skara stad.
Tompt.
Kongs huset.
Scala ulnarum.