Göta hovrätt:010


(Rubrik:) Litera H. Sextone junij
                              1651.   Effter som denne ransakningh jnnehåller finnes Ryeskogh   EL. NYESKOGH?
                                          j Böne giäld och Knetene sochen som här effter förmäles, nämligen
                                                          Böne giäldh
                                                          Knetene sochn

                                          Anno 1584 befinnes Rijaskog i tionde längderne i Knetene socken
                                                             Nils i Riaskog,    råg        3 ?, korn        2 ?
                                          Anno 1585, Nils i Riaskog,    råg står j tionde längderna.
                                                             J Knetene sochn.
                                          Anno 1586, Nils i Riaskog,    råg       3 ?, korn        3 ?   
                                          Anno 1587-88, Nils i Rijaskog, råg    1/2 ?, korn      1/2 ?  
                                          Anno 89, Nils i Rijaskog,       råg         1/2 ?, korn     1 ?  
                                          Anno 1590, enkian ibidem,    råg        1/2 ?, korn      1/2 ?
Ryaskogh    {                     Anno 91, enkian i jbidem,      råg        1/2 ?, korn      2 ?
                                          Anno 1592, enkian ibidem,    råg        1/2 ?, korn      2 ?
                                          Anno 1594  ähr Rijaskog vnder Önnarp. Larß Håkenßon
                                                             såm då war fougte brukade han Ryaskog
                                                             vnder Önnarp, sedan hafuer jngen tionde
                                                             giort der af.
                                          Jthem finnes Riaskog vthj anno 98 tiondelangder
                                          i Knetene sochn i Böne giäld, dåg intet utgiort
                                          någon tionde alden stund deet brukas vnder
                                          Önnarp
                                                       Datum Stocholm den 8 martij
                                                       1651                        Knut Hanßon   

Baksida: Litera H