Göta hovrätt:011


(Rubrik:) <Li>tera1 B.    Exhiberat 11 junij 1651.


Bekenne wij oß wnderskreffne at wij woro medh
wedh lagmanß tinget på Önnarp och welat giordt
wår eedh at rätta råmerken woro emällan Liare, Hößna
och Knätte sochner i Råbärget, Oßbro wedh Oßquarn
och i Lundz groop, huilken edhz fulbordan blef oß tå intet
effterlåten.

Oluf Suenßon i                 Larß i Glaberßre
     Brogården 

Suen Mårtenßon i             Håkan Gunnerßon     Jönß Hanßon 
Holmåker.                            på Lundåßen         i Prästne

Jon Anderßon                   Suen Böreßon i         Anders Håkenßon i 
på Stompnen för               Gård akar                Bärgabrodz quarn
Larß i Skällerßöö at göra                                   effter han siuk war
edh.                                                                   woro 2 andre i stället
                                                                         som skole giöra eedh

Jörn i Sualeboo                Anders på Åråß         Benkt Perßon i
Håkan Gunnerßon i Skattegården.    Anders i Lia        Jgelßredh.

            Aff alle thenne öfuer teknade fingo allena thenne
            tuå göra sin eedh.

At öfuerskrefne godhe män berättat hafua sigh wara tillstädes wedh
lagmanstinget i Önnarp nästförledne höst och welat göra sin eedh
på förbemält rågångh, thenne theras bekennelse hörde theras kyrkioherde
och iagh med flere godhe män som tillstädes woro
                                                                        Jsrael Arvidi
                                                                                C. A. Junecopensis ???ia           
1 Hela förkortningen ej synlig i skarven mellan sidorna