Göta hovrätt:012


        Geometrisk affrijtningh
                     vppå
        effterskriffne noterade
        heman och byar medh
        deß twistiga egor sub
        literis A, B, C, D specifi-
        cerade.
A     ähr sochneskildnaden i Tra-
        nebeck emellan Knätte och
        Lijare sochner.
B     är råågången som lagman-
        nen wtt Petter Dubert
        approberade
C     ähr råågången lagläsaren
        wtt Andreas Hyltenius
        approberade.
D     är råågången emellan
        Lijars och Hößna sokner
        somm af gamble mhän mig
        der sammastädes berättades
        när iagh ratione officij der
        Hult jorde reffningh. 
E      hafuer fordom warit
        fäädriffter öfver åån.
F      är af vtmarken intagit
        till Önnarp af vtmarken.
G     ähr intagit till Tönneß-
        hemannet af vtmarken.
H     är intagit på vtmarken till
        Ose quarn.
I       är Önnarpa åker och engh
        jempte itt stycke engh till
        Hößna präste gårdh.
                    (Reklamant:) K
K     ähr vtmarken som Önnarp,
        Tynneshemet, Oseqvarn och
        Kullen tillijka medh Wale-
        ry, Biörstorp och Brunße-
        re hafua warit jnterehserade
        vthi.
L.     Vddere, en tompt till Wale-
        ry.
M    äre interehserade i Norre-
        skogh
N     ähr åker och engh till Gude-
        bo, Jgelßre och Sötestorp jemp-
        te engar till Brennery.
O.    Store gården i Jgelßre ligger
        i Knätte sokn.
P      är vtmarken till tree Jgelß-
        ree gårdar effter lagmans-
        domßens lydelse.
Q     är Ryaskogz åker och engh.
        Jgelßere 3 gårdar hafua
        intet vtrymme antingen med
        mulebete, wede hugge eller
        någon annan legenheet som
        de tilförenne både till siön
        och åån hafft hafua, der
        de nu genom lagmanß domen
        aff stengde äre.

        Att detta så vthj sitt rät-
        ta qualitet och quantitet
        befunnet, delinierat och
        affrijtatt 1651
        jn jul.

                A.
                Kiätill Claßon
                          Fettero.
                          ???

(Karttext:)

Scala ulnarum
Rueråßen
Ytter ruerna
Beck.
Kijsa beck.
Glabbarsry
Stora Långzry
Ruerna.
Knätte sockn.
Swalebo.
Sötestorpzby
Lija
Lijare sochn.
Lilla Långzry.
Gålery
Nordost, öster, sydost, söder, sydwäst, väster, nordwäst
Jgelßryß by.
Gudebo säte gårdh
Klinte kiälla
Lillesiön
Brennery
Trane beck
Lundz groop
Prästery
Sundet emellan begge siögarne
Ryaskogh.
Kiälnan
Norre skogh.
Oße broo
Tuskan
Gudeboß qwarneström
Måßa
Oße qwarn
Tynnes hemmet
Oße siön
Quarn
Eke näß
Önnarpa säte gårdh
Rååbergit.
Hößna sochn
Gullere sochn.
Nybygge vnder Önnarp
Ryllen
Ryllen
Brunßere
Vddere
På denne sijdan möter Walaredz och Biörstorpa egor
Gulleredz egor