Göta hovrätt:014


                        Förklaringh  

1.         Aldenstundh welborne Per Jonßon will gå emellan begge siögarna i sundet och der lychta sin rågangh1 så synes deet
            oskäligt aldenstundh herr ståthållerens landh är på begge sidor om sundet, jtem der medh skillier honom i från Store siö
            Gubos vhr minnes häfdh
2.         Quarne stellet som ligger emellan Tönåsa hemmet och Osett, huilket af ålder legat till Gubo, men nu är Gubo der i från
            stengdh aldenstundh Osett på begge sidor om bemälte quarn stelle gripet åth sigh fämarken bådhe ifrån Gubo och Jgelße.
3.         Gerdz gården som vthprickat är litera A och stiger ifrån Store siö på denne sidan åhn som weter åth Jgellße och går
            sedan in mot Önarp och der ifrån till Rijaskogh, detta alt förr warit byernas vthmark, men olagligen intaget för en tid
            sedan.
4.         Effter welborne Per Jonßon will gå ifrån Tranebeck till Klinte kella, som ligger strax wester om Jgellse, der med skär han af
            Gubos ängh och 2 Jgelses hagar och all Jgellses fämark och ett stycke aff Gubos ekekull
5.         Den gården Osett hafuer tillförenne allenast wari itt quarne stelle, men nu gripet ath2 sigh på denne sidan åhn både ängh och
            åker vtaff Jgellses fämark
6.         Bron wid Osett belangande som är den retta Oßbro, så håller Hößna sochn stenbron wid macht och Liare sochn träbron
            wid macht, likuell drager Hoßna3 sochn ägorna åth sigh på begge sidor om åhn emot retta sochne schildnaden
7.         Önarp hafuer inhegnat all sin fämark på andra sidan om åhn, nu drifuehs all deß boskap j lijka måtto [boskapen] ifrån Osett
            öfuer åhn in på Jgellses enskijlta mark, j så måtto hafua de inhegnat sitt och nu beta en annors.

(Karttext:)

Önarp, welborne Per Jonsons gårdh.
Lundzgrop är en opkastat graff aff en lagman.
Tönåsahemmet
Litera A
Tranebeck
Rija skogh, welborne Per Jonßons torp.
Her emellan Tönåsa hemmet och Önarp hafuer warit itt fäwadh aff ålder, men nu igen stengt med gerdzgårdar
Oßquarn, welborne Jacob Claßon tillhörigh
Quarne stellet till Gubo
Klinte kella.
Oßbro som begge sochner hållet wid macht
Gålabog, ett moraß
Jgellße
Her hafuer herr ståthålleren 3 hela gårdar för vthan Gubi      EL. FÖRA DETTA TILL DET FÖREGÅENDE?
Store siö.
Sundh emellan begge siögarna
Räberget.                                 EL. RÅBERGET? JFR SENARE
Her finnes twenne stenar, den ene tre kantig, den andra fyr kantig, huardera större än mans börda och mindre än hestelaß. EL. FÖRA DETTA TILL DET FÖREGÅENDE?

(Annan anteckning:)

Vppå welborne herr ståthållerens
Gustaff Pillfeltz wegna
                    Johan Perßon
                    fullmechtig    ???              
1 D.v.s. rågång
2 D.v.s. åt
3 D.v.s. Hössna