Göta hovrätt:015-016


Häredz dom        Vthi dhen tuistige ifrån dhen höge konungzlige
                           Giötha hoffrett dhen 23 october åhr 1648 hijtt
                           remitterade saak emellan ståthollaren på Jönne-
                           kiöpingz slåth, ädle och welborne Gustaff
                           Pilfält till Gubo och jorägande till Jgelsre
                           sampt Lijeredtz sochnebonder, kiärande, och
                           öffwerste och velbestelt ryttemester öffwer
                           adelens cavallerie, ädle och welborne Peder
                           Joenßen Gyllenswerdh till Hößna och Önd-
                           arp sampt Hößna sochnebonder, å andra
                           sidhan swarande, angående rätte rågången förbemälte
                           seteßgårder, sochne och byar emellan, ähr
                           thetta häradtz rethens sentens och domb, datum
                           Gubo dhen 17 julij anno 1649.

Effter dee skäll edsvurne wettnen för häradz dommen i ransach-
ningen finnes, ährkiänner retten rätte rågangen1, sochne
och byeskildnaden äga och böra wara effter deett 26 capitlet
i bygningebalken i Råberget, Orßbro wijdh Oßqwarn, i
hwilken bro begge sochnerne aff v[t]hrminneß tijdher
halffua ??? ??? haffwa och sedhan i rätt strek till                SER UT SOM HWEN JNLLETT
Trannebeck der becken rinner i Ryeskogz gerdhe,  
och sist i Lindzgrop, och sedhan skall fädrefwen nedhan-
för Gubodß ägor wid Store siön ståndha öpen som
för waritt haffwer, dher effter parterna skole sigh
rätta, men hwad hagar och jntegor som på en eller          
annor sijdha öffwerbemälte rågångh ähro ingripne, skole
the söka å näste häradtz tingh och rethen sådant
i tijdh till kiänna giffwa, att parterna måge bliffw<a>2
citerade, så frampt dhee annars om intergna ick<e>2
kunna förenas och detta medh ratta3 actu<m>2  
vt supra

                               På rettens wegnar
                                  Andreas Hylthem

             Emot dhenne syn och domb haf???
             swarandes full mechtige laglåßen
             v:tt Niels Larson stanto pede4
             pellerat och vthloffwade vppå sin
             principals vegnar medh forderlige
             skall vthföra. Actum ut supr<a>2
Concorderer medh sitt retta original
    betyger iagh, vnderteknat
                Johan Petrj Adv. ???ria    Andreas Hylthe<m>2           

1 D.v.s. rågången
2 Hela ordet ej synligt p.g.a. skada i papperet
3 D.v.s. rätta
4 Fel för stante pede, d.v.s. "på stående fot"