Göta hovrätt:017


En dell aff råå gånghen eller skilnadhen som skijlier Bönnij och Hößnna
gieldh åth sampt dhee där näst omliggiandhe gårdhar och byijar som
gräntza in på bemälte skilnadhe medh sijna äghor såsom dhett på rijtningen
nogha specificerat ähr.
Ett råå märckie emellom Nättry och Hößna sochen som kallas
Lundh grop som fijnnes ijgen medh litra A. Där ij från och till Tranne-
bäck, där ligger tuenne lagelighe stenar lagdha på en annan störe
jordh fast sten, och dhe tuenne stenar vijßa gerådhen till Klinta kiälla.
Samme stenar finas igen med litera B. Där ij från till Klinta kiälla
som är een springh kiälla och kommer vpp ij en lithen måße och hårdt
vth medh en brant bergz klippa som fines ijgen medh litera C.
Där ij från till tuenne stenar eller vijsar som liggia på en iordh fast hall eller      = HÄLL?
sten, dhe vijßa till Oßabroo, bemälte stenar finns ij gen med litera D.
Där ij från och till Oßabroo som är beläghen emellan Lille och Stor Gulleröö
sijön och fineß ijgen med litera E. J lika linea recta som skijlnadhen
kommer ij från dee stenar med litera D och går till bron litera E så
går skijlnadhen in och ijgenom Sijöö skoghen emelom Gulleröö och
Lijara sochen.
Welborne Jacob Claßon Vgglas gårdhar belägne ij Jgelßreedh finnas ij gen med numero 1.
Jthem Oßet, en halff gårdh som fines med numero 2. Ibijdhem en lithen
skualte quarn eller een fotha, fines med numero 3. Effter såsom dhen för-
bemälte 1/2 gårdh Oßet haffuer intet vth römme på någhon sijdha nära vedh gården
huarken till muhle bethet eller tarffue skogh, der för hafuer dhen gårdhen
tillika medh Önnarpz gårdhar effter gammall wrmines häffd hafft sitt
vthrömme eller fää drefft in på gamble landz väghen ij kringh Siöö-
endhen och öffuer Oßa broo och Oßa kulle inpå Siöö skoghen, där är och
haffuer varet aff åldher dheraß muhle bethet och tarfue skogh. Förbemälte
gamble landz vägh öffuer Oßa broo ähr ey vedh macht hålen effter som en
giennare landz vägh på andra sijdhan sijön ähr vpp räthatt, doch synes att
Oßa broo haffuer varet en sten broo emellan bådhe sijöghar och ähr än-
nu mäst dels behålen, samma ledhes vedh Sijöö endhen synes grant huarest
väghen haffuer varet sten lagdher. Offuan bemälte vägh på bäggie sijdhor
om bron är ij sitt rätta rum aff rijthader och signerat med O.
Welborne Pedher Jonson Gyldhen suärdhs gårdhar fijnas ijgen med numero 4.
Welborne Gustaff Pijllffäldts gårdhår finas ij gen med numero 5.

                                        Nogha aff mäthitt och
                                        calculerat anno 1651
                                                    aff
                                        Pedher Jonson
                                                    Getingh

(Karttext:)

Lundz gropp.
Lunda äghor på denne sijdhan.
Tranne bäckz kiälldror.
Store gårdh ij Jgelß reedh
Långße reeds eghor på denne sijdhan.
Bönnij gieldh på denne sijdhan.
Hößna gieldh och sochen på denne sijdhan
Trannebäck.
Trannebäck
Skatte gårdhen ij Jgelß reedh.
Röija skogz ängh
Röija skogen.
Skogh och vthmarck till Jgelße reedh och Långhe reedh.
Hößna äghor
Röija skogz åker och ängh
Bönnij gieldh på denne sijdhan.
Hößna gieldh och sochen på denne sijdhan.
Åker och engh till Jgelße reedh och Gudboo.
Näder gårdhen ij Jgelß reedh.
Klinta kiälla
Gudboo gårdh
Skogh och muhle betet.
Skoghig hård valz ängh
Madh engh, lydher till ått skijleige gårdhar ij Hößne sochen.
Denne skoghen sampt andra äghor som äre belägne emellom skilnadhen och bäcken stå ij klander emellom Jgelße reedh och Gudboo emot Önnarp, Tönesa hemmet och Oßet
Åker lyckia till Önnarp.
Jgelß reedh och Gudboo äghor på denne sijdhan.
Quarn
Lille gårdhen
Betes hage till Önnarp.
Önnarpa gårdhar
Store gården
Gamble landz vägen som lijger öffuer Oßa broo
Lille siön
Hößnna äghor på denne sijdhan
Åker och ängh till Tönnesa hemmet.
Åker och ängh till Oßet.
Broo till att kiöra korn och höö öffer
Broo för boskapen in på vthmarken
Tönnesahemmet
Åker och ängh till Oßet.
Storsijön ?
Oßabroo.
Åker och ängh till Önnarp
Oßet, 1/2 gårdh
Oßa kulle
Bönnij gieldh på denne sijdhan, Hößna gieldh och Gullerö sochen på denne sijdhan.
Åker och ängh till Oßet
Önnarp äghor på denne sijdhan.
En broo till att kiöra korn och höö öffer.
Åker och ängh till Önnarp
Ängh till Oßet.
Sijöö skoghen
Gullerö siön
Welborne Pedher Jonson Gyldhen suärdhs gård j Hößnna bynn.   HÄR EL. ÅTSKILT?
Gamble landz väghen som ligger öffuer Oßa broo.
Hößnna kyrckia.                                                                           HÄR EL. ÅTSKILT?
Rållen, 1/2 gårdh
Nårr, Södher
Scala ullnarum