Göta hovrätt:019


Här tager Fijskesäters egor wedh
Här tagerHumblestadh egor weedh.
Bergz skiälet
Borr siöen
Kroke giöls skiälet
Rådsten. Och fans denne rådstr??? vp när jag detta afrijtade
Varg giööl
Krokegööl
Lius giööl
Detta enge kiärr hafwer Låße i Hatterboo altidh bergat, men åhret tilförene som wälborne landzhöfdingen det bekom till frälse så togz det ifrån Hatterboo och lades til Krafsenäs vthan någon laga syn; detta hafwer Laße i Hatterboo för mig berättat
Rådsten
Här tager Öfwerby egor wedh
Fiskesäters vthiord den herr landzhöfdingen pretenderar vppå
Rådsten
Ekeskough
Rådsten
Långe daalen.
Wägen till Öfwerby
Gran och talle medh någon bierke skoug ibland
Gran och talle medh någon bierke skoug
Befinnes til denne gårdh gott mu<l>ebete1
Rådh steen
Fergeren lacus
Rådsteen
Ahrguser
Sone bäck ??? ???
Här tager Stormendeboo egor wedh.
Her tager Krafsenäs egor wedh
Detta engestycke hafwer Laße i Hatterboo låtit taga ifrån sig af Nils i Krafsenäs vthan någon laga syn.
Hatterboo
Kraffz näß torp. Här stod stoore skogen när Krafznääs bygdes
Sw<a>rt <m>ylla1
Tämmelig god hardh walß engh
Vthsäde               1 5/8 tunnor
Hårdhwals höö     12 laß
Star walz höö       10 laß
Befinnes tämmelig skiön
temmerskoug til denne by
??? giölen
Enge kier
Före giölen
Här tager Wegelsboo egor wedh.
Scala ulnarum.

(Annan anteckning:)

Exhiberad 27 februari 1657

1 Hela ordet inte synligt p.g.a. skada i papperet