Göta hovrätt:020


Anno 1650 dhen 23 martij lagha tingh hölltz mädh
Norra motet uthi Tiär, wedherwarandhe uthi wällbornne landz höfdin-
genß herr Gabriell Gyllenankers stelle ädhle och wälbördigh Christo-
pher Larson Grubb, befaldhningzmannen ??? Jonas Konichson sambt
12 edhswernne nämbdh.

Samma dagh framtedde sigh för rätten Biörn Simonson och angafs dhet
han wille uptagha ett ödheß hemman, Åkestorp, och wille strax dherföre till
cronan skatta. Och alldenstundh på bemälte Åketorp ähr giffuet till förne
ett häradtz bewijß giffuen Jönß Jöranson, men inthet ähn ähr aff
wälbornne landzhöfdinghen honom till låtet att uptagha bemälte Åketorp
cronan till skatt, dherföre tienstlighen aff rätten begiärdhe Biörn
Simonßon een förskrifft till wäll bornne landzhöfdinghen, dhet hanß
herligheet tächtes Biörn Simonson bemälte Åketorp unna och uplå-        EL. KERLIGHEET? SER UT SOM HERLIGHEET MEN DET VERKAR
ta cronan strax till skatte. Som nämbdhen hanß begiäran funno                   SOM ETT ÖVERDRIVET SÄTT ATT TITULERA EN LANDSHÖVDING
skiäligh, bewilliadhe dhe honom een förskrifft till wälbornne landz-
höfdinghen mädh ödhmiuck begiäran dhet Biörn Simonson måtte
inträda uthi Åketorp cronan till skatte, altså remittere ???
nämbdh dhen sach till wälbornne landzhöfdinghenß disposition.
Sålundha mera för affskiedhet betygher iagh medh eghen hand nu
dhen skreffuen sambt ??? insegel. Datum ut supra.

                                           På rättenß wäghne
                                              Larß Jöranson
                                                    ovikilig
                                                       manu propria

Löffteßmännerne ähro för Biörn Simonson
Sten Larson i Repplinghe
Månß Tulle i Applerum
Nilß Larson i Repplinghe

(Annan anteckning:)

Pagina 13