Göta hovrätt:021


(Rubrik:) Geometrisk affritningh
på the twistige råågångar emillan Hößna och Lijeredhz
sochnar sampt  någre byar vthi bemälte sochnar belägna.


      Notarum Explicatio

A.   Gudeboo säthegården.
B.    Jgelzreedh, bondegårdar fäm.
C.   Ryeskogh, torp                    EL. NYESKOGH?
D.   Önnarp.
E.    Thynneßehemmet.
F.    Oeset medh deß qwarn och broo.
G.    Lagmans rådgångh som begynnes widh Lundz groop.
H.    Traanebäck.
J.     Klintekiälla.
K.   Twenne steenar som i damen kallas wijsare.
L.    Sundet emillan bäggie siögarne.
       Lagläsarens rådgångh.
M.   Råhberget jtem, åhen som rinner vthur Stoore
        siöö och lööper Önnarp förbij till Tranebäck
        och der ifrån skildnan till Lundzgroop fins
        wara infördh för sochneskildnat på landt-
        kortet som inleffverat1 är i chronones rä-
        chne kammar.    Att thetta så aff mätt är
        wittne wij vndertechnade.

        Kättell Clarson.    Pedher Jonßon
                                                Duuk.

(Karttext:)

Här möther Knätte sochn.
Lille siöö.
Här möther Lieredh sochn.
Store siöö
Här möter Hößna sochn.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. inlevererat?