Göta hovrätt:27


(Rubrik:) Mämmingz häradh.      Kimsta sockn.


N   Notarum Explicatio                                Tunlandh

A.    Gilbärga, skatte hemman 1
2.     Stoor giärde, ler jordh, vthsädhe     10
                                                                       }    16 1/? 
3.     Lillgiärdhe, ler jordh, vthsädhe        6 1/?1      
4.     Stoor ängien, kiärrwall, elach höö   10
                                                                              162
5.     Lill ängien, hårdwall,              hoo3  4
6.     Betes mark elack
7.     Ååhn.

En afrijtningh eller grundh rijtning opå denne gårdz
jnhengnade ägor, dem man således skall förståå:
sök vp deen plans nampn i registre som tu weta
will, och huadh numme<r> der hoß ståår, finner man
och på plan, och när man will vthwißa ägor-
na effter calculation måste man wendha denne
beskreffne compas at hanß roß retter geraden
når, mädh flijt affmät och afritatt och
till eet tacksamheetz teckn för altijdh myc-
ke bewist gåt, skänckt och förähradt till ähre-
boren och manhafftig Pädher Anderßon, rege- 
mentz Gewalliern i Gilbärga
                                aff
anno 1650 den 15         Hans Pädherßon
februarij                                           Ruut

(Karttext:)

Här möter Örtåmpta gärdhe och ängh
Här ligger och Ortåmpta5 ägor
Här ligger Gilbärga hage
Här möter prästegårdz Storegärdhe
Här möter Bodha ägor.
Här ähr prästegårdz Lill gärdhe
Här ligg<er P>rästegårdz ängien6
Alne mååt

1 Bråktalen otydliga
2 Talet otydligt p.g.a. skada i papperet
3 D.v.s.
4 Talet oläsligt p.g.a. skada i papperet
5 D.v.s. Örtomta
6 Hela ordet inte synligt i skarven mellan sidorna