Göta hovrätt:003


(Rubrik:) Litera A.    Exhiberat 11 junij 1651.


Bekennes iag mig vndertecknadt at detta mitt
breffz krafft kungingh1 och wetterligit giör at
aldenstund ståthollaren på Jönköpingz slått,
edla och wälborne Göstaff Pillefelt, hafwer begä-
rat aff mig en wittnes skrifft om rätta rådh-
merken eller sochne skielnader emellom Liared,
Hößna, Gullared och Knette, doch effter gambla
bönders berettelßer på den tijdh iag hölt jorde-
reffning vtj heradt bekennde bonn-
derna vtj Gulleredz by så wäll som i Lundz by
at skielnan går i Båbergit och der ifrån i Lundz grop och inga
andra råmärke weste vtaff emellan förbemälta
sochner at detta så sanferdigt wettner iag
med mitt egett nampn her vnder. Datum
Gritlanda den 21 novembris anno 1650.

                          Kietell Claßon
                          landt mätare   

1 D.v.s. kunnigt?