Göta hovrätt:004


(Rubrik:) Litera B.    Exhiberat 11 junij 1651.


Wij wnderteknadhe här medh och i thetta breff konnogt
och witterliget göre, alldenstundh herr ståthallaren1 på Jönekiö-
pingz befästningh, edle och wellborne Gustaff Pilfält, hafver
begärat wtaf oß ett rätt mätigt och sanfärdigt witneßbördh och
beuijß om rätta rågången emällan Hößna, Knette och Lia-
redhz sochner, altså hafue wij för rättuisans skull honom sådant
icke kunnat förwägra, wthan bekenna at wij aldrigh andra rå-
merken hafue hört nämpnas aff wåra föräldrar och andre gamble
trowerdige männ ähnn i Råbärget, Ooßbro wedh Ooßquarn, huilken
bro bägge sochner af wrminneßtijdh inn till thenne dagh wedh
makt hållet hafua, och ther ifrån till Lundz grop. Och hafua Gudeboo
och Ygelzredh brukat effter sin rågångh både i stoora siön och
Ygelzredh i skogen och stora skön och ähr ett quarnaställe wthi åan emällan
Ooßequarn och Töneßhemmet som af åldher hafua oklandrat waret
brukat till Gudheboo.    Ther till medh then tijdh Larß Håkenßon
bodde på Önnarp war allena thenne hanß häffdh på thenne sidhan
åån, att offvanbemältte Larß hadhe 2 fääwadh; öfuer thet eena dreff
hanß boskap öffuer åan inn wthi Ygelredz mark, thet the lagligen
hadhe kunnat honom förment, och straxst öfuer thet andra åter wtd vf
inn i Hößna skogh. Och sedan hästhagan bleff intäpt, blefue både
fää wadhan om intet, blef altså boskapen drefuen på thenne sidhan
åån i Jgelseredz skogen, och Oosa boskap i Siöskogen, ther then alrigh
förra gått hadhe. Och kunna the i Hößna sochn alrigh säija nå-
got här emoot, huar the älliest wedh sanningen blifua weela.
     Thetta wij medh wåre nampn och bomerke sampt medh wår
obetuinghade eedh, nähr såå påfodras, bekräfta welom. Datum
Liaredh

Anders Larßon         Joen i Sualeboo,             Suen i Gårdanoder,    Håkan i                  EL. GÅRDARODER = GÅRDARUDER?
på Ååråß                  man om ? sine 90 åhr.    ? 60 åhr                       Skattegården
om sine ? 80 åhr                                               wedh paß                  om ? 30 åhr

Bencht Perßon          Suen Mårtenßon            Suen Ben<c>htßon  
i Storegården            i Holmåker,                    i Rålkeer,
om sine ? 50 åhr.      man om SM 70 åhr        man X om sine 80 åhr.

Törbiörn Anderßon             Jönß Hanßon i
i Brunßgården,                    Prästere, 
man om 40 åhr wed paß     man om ? sine 73 åhr
            ?? 

1 D.v.s. ståthållaren