Göta hovrätt:005


(Rubrik:) Litera C.    Exhiberat 11 junij 1651.


(Vänstra sidan:)

Thenna witneßbördh haffua öfuerskrefne af een frij wilie, onödgad<e>1
och otuingade för oß wnderskreffne bekiänt och berättat att                     VÄNSTERSIDAN HÖR KANSKE TILL 004?
så i sanningh ähr, witne och bekräffte wij medh egne hän-
der och signete här nedhan wndher. Actum vt supra.

         Sueno Laurentij,               Jsrael Arvidi Greenb<..>
         pastor in Bönöd.              C. A. Junecopensis ??? 

(Högra sidan:)

Jagh wnderteknat och i thetta breffz krafft konnogt och
witterliget gör, aldenstundh herr ståthållaren på Jönekiöpinghz
slott, edle och wellborne Gustaff Pilfält, hafuer begärat af
migh ett sanferdigt beuijß om rätta rådgången som wtaf ålder
waret hafuer emällan Liare, Hößna och Knette sochner, så kan
iagh för rätuisan skull honom sådant icke föruägra, emädan iagh
tiänte på Önnarp, som war åhret effter salig Larß Håkenßons dödh,
för een gårdz fougde, så hördhe iagh aldrigh andra råmerken
nämpnas aff gamble trouerdige män ähnn i Råberget och Osabro
wedh Ooßquarn, huilken bro bägge sochnerne aff ålder huar halua
wedh makt hållet hafua, och sedhan i Lundzgrop, och inge inta
kor woro giorde på thenne sidhan om åån ifrån store siön och
alt nedher till Önnarp, huarken medh stångh eller stafuer, mher ähn
een lijten lycka mitt för Önnarp och een kalfua hage, huilke
the i Önnarp häffdade medh grannarnas loff, och både fäwadan
stodhe stodhe öpna. På then tidh iagh ther tiänte så hade Onnarp
ingen tillgångh till at fiska i sundet emällan bägge siörne
medh mindre the begärade lof af them som bodde i Gudsboo. At
thenna min berättelse så sanferdigh ähr, låter iagh sättia mitt
nampn och bomerke här wnder, såsom och will thet medh min lifli-
ge eedh stadfästa enähr thet påfodras. Datum Eek den
21 novembris anno 1650.
                                                                                       Andhers Nilßon i
                                                                                       Eek 
Att thenne offvanbemälte Anders Nilßons berättelse      ähr en man ? om
ähr sanferdigh, så kunne wij wnderskrefne                        mine 80 åhr.
gå wida medh nampn och signete bekräffta
som the andre trouerdige witneßmännen
aff hanß mun hördt hafua och sanferdeligen
för oß berättat, och han sielf personligen sigh
inställer nähr påtränger.

         Sueno Laurentij,               Jsrael Arvidi
         pastor in Bönöd.              C. A. Junecopensis ??? 

1 Ordet inte fullt synligt i skarven mellan sidorna