Göta hovrätt:006


(Rubrik:) Litera D.    Exhiberat 11 junij 1651.


Anno 1650, then 3 novembris, war iagh, Sueno Laurentij,
pastor in Bonödh, hoß min sochna man Anders Håkenßon
wedh Berga broan, och effter edle wellborne stådthållarens
Gustaff Pilfeltz begäran frågade honom till effter hanß fader
hade bodt i Jgelzredh, om han hade någon kunskap om råmerken
emällom Hößna, Knettes och Liaredz sochner. Tå suaradhe han:
Thet ähr nu öffuer ottetijo åhr sedan min fadher bodde i Jgelzredh,
och tå hörde iagh af min fadher så wäl som af andra gamble
män inga andra råmerken nämpnas emällan bemälde sochner ähn
i Rodberget och i Oosebro wedh Oßquarn, huilken bro bägge
sochnerne af ålder huar sin halffpart wedh makt hållet hafua, och
sedhan i Lundzgrop. Och inge intecter woro gordhe på thenna
sidhan åån emellom Önnarp in till stora siön så store man
kunne fästa een foot på, mher ähn een lijten lyckia mitt för
Önnarp som kunne besåås medh een halff skeppa sädh, then the
häfdade medh grannarnas wilia och wenskap. Och på then tij-
den lågh thet lilla torpet Ryaskogen till Knette sochn; tå
bonden som bodde i Ryaskogen dödh blef begrofz han i Knette
och kyrkioherden i Bonöd bekom läger stadh för honom. Och ähr
ett quarnafall emällan Ooßquarn och Tönißehemmet som oklan-
drat blef brukat till Gudebroo på then tidhen och länge sedhan.
At thenna min berättelse och bekennelse för min kyrkioherde och mina
grannar Per i Wbbaholmen och Joen på Stompnen i Liaredh ähr san-
ferdigh låter iagh sättia mitt nampn och bomerke här wnder
såsom och will thet medh min eedh stadfästa och bekräffta så
sant hielpe migh Gudh till lijff och siäl. Aff Bergabroan
åhr och dagh som offuan skreffuet ähr.

                                     Anders Håkenßon
                                     wedh Bärgabroan ähr
                                     een man om mine 76 åhr

Att offuan bemältte Anders Håkenßon af
een frij wilie onödgat och obetuingat thetta
för oß bekänt och berättat hafuer witnar
wij wnderskrefne medh nampn och signete.

Sueno Laurentij,                           Jsrael Arvidi
pastor in Bönöd.                          C. A. Junecopensis