Göta hovrätt:007


(Rubrik:) Litera F.    Exhiberat 11 junij 1651.


Jag wndertecknat här medh wetterliget gör och bekenner all-
denstundh herr ståthållaren wellborne Gustaf Pilfelt hafuer be-
gärat aff migh ett rätmatigt1 och sanferdigt beuijß om rätta rågången
emällan Liare, Hößna och Knätte sochner, altså hafuer iagh för rätuisan
skull honom sådant icke kunnat för uägra. Emädan iagh tiänte
på Gutheboo hoß min morbrodher Gösta Olufßon så hafuer iagh aldrigh
andra råmerke hört nämpnas aff honom och andra gamble män ähn i
Råbärget och Ooßbroo wedh Oßquarn, huilken broo bägge sochner af ålder
huar halfua wedh makt hållet hafua, och ther ifrån i Lundzgrop. Och tå
brukade offvanbemälte min morbroder effter ofvanbemälte rådgångh bådhe i stora siön och Jgelß-
redh i skogen alt inn till åån, och war theras wrminneß häfder både i
stora siön och skogen. Och quarnafallet som ähr beläget emällan Oßquarn och
Töneßhemmet hade tå intet annat nampn ähnn Gudhebodz quarn. Och aldrigh
hade Önnarp någon till gångh i sundet at fiskia medh mindre at the be-
gärade loff aff them som bodde i Gudheboo, aldenstundh thet war Gudebodz
eenskijlte fiskesäte. Och på then tidh iagh ther tiänte, så dref
aldrigh Osa boskap ther öfuer i Siöskogen, ey heller bodhe the i Hößna sochn
till något ther att hogga. Vore och inge intagor tå giorde på thenna
sidan åån.        Thetta alt at så sanferdigt ähr witnar iagh
medh nampn och bomerke, såsom och will thet medh min liflige eedh
stadfästa och bekräffta enähr så fodras. Aff Skälleßöö den 4 octo-
bris anno 1650.
                                                Larß i Skälleßöö,
                                                en man wedh 57 åhr.

Haffuer iagh wnderteknat thenne
witneßskrifft aff ofvanbemälte Larß nu hört munteligen
berättas, therföre och iagh kan then så wida medh
nampn och signete wnderskrifua.
                                                   Jsrael Arvidi
                                                   C. A. Junecopensis   
1 D.v.s. rättmätigt