Göta hovrätt:008


(Rubrik:) Litera E.    Exhiberat 11 junij 1651.


Jag wnderteknat här medh wetterligen gör, aldenstundh herr ståt-
hållaren på Jönekiöpingz slott, edle och wellborne Gustaf Pilfält
hafuer begärat af migh ett sanferdigt beuijß om rätte rågången emäl-
lan Liare, Hößna och Knätte sochner, och emädan iagh tiänte ther i
grannalaget i Lit ifrån min barndom och ähr nu een man om mine
57 åhr, så hörde iagh aldrigh andre råmerken nämpnas aff gamble
män ähnn i Råberget, Oßbroo wedh Oßquarn, som bägge sochner af
wrminneßtijder huar halffparten emot huar andre wedh makt hållet haf-
ua, nembligen Hößna sochn steenbroon som ligger öfuer then ena
ådran och Liare sochn träbroon som ligger öfuer then andra ådran,
ther ifrån till Lundz grop, ey heller någon tijdh förnummet at Osa
boskap hafuer drefuet i Siöskogen eller Hößna sochn hogget ther påå
then tijdh. Och alrigh hafua the i Onnarp satt sin ryska i sundet
emällom bägge siöerne, wthan nähr the på een tijdh hafua fått ther till
lof; sedhan moste nähr them blef af them i Gudeboo tillsagt them strax
tädhan taga. Att thetta som förbemält ähr i förtiden så häffdat
och brukat ähr och efter ofvanbemält rågångh altidh waret Gudebodz och Jgelßz-
redz wrminneß häffd in till åån och store siön kan iagh sanningen
till styrkio medh min salighetz eedh af eett rent och trögdt samuete hål-
la nähr så påfodras. Actum Jönekiopingh den 14 december 1650.

                                                  Simon Danielßon i
                                                          Elgåßen, nembde man
                                                  om 57 åhr   A

Anno 1561. Then 7 aprilis affledh egönom dödhen offvanbemält Simon, tå fodrade sin son
                   Per Simonßon och mågh Thöreß Suenßon badh them om
                   tränger thenne witneßskrifft frambära, bekände således sant wa-
                   ra med sakramentes tiltagande och eedhz förplichtande, högeeligen
                   anmodde at wij på hanß döde mull wille witne wara.
                                                            Per Simonßon, nämdeman
                                                            Thöreß Suenßon

                   At thenne offvanbemälte Per och Thöres hafua then
                   dödes ordh hördt och nu i hanß ställe sanferdelige
                   witne wara wille och för mig thet bekänt witnar iagh med nampn
                   och signete.
                                                    Jsrael Arvidi
                                                    C. A. Junecopensis