Göta hovrätt:009


(Rubrik:) Litera B.    Exhiberat 11 junij 1651.


Wnderteknat här medh wetterligen gör, aldenstundh herr ståt-
hållaren på Jönekiopingz slott, wellborne Gustaf Pilfält, hafuer
af migh begärat ett sanferdigt witneßbördh, huadh migh kan wit-
terligen wara om rågången emällan Liare, Knätte och Hößna
sochner, så emädhan iagh barnfödd ähr i Gudhebo paß wedh
54 åhr sedan och ther een tidh bodt sedan iagh blef gifft, min
fadher Olaff Perßon och min fadherfader Per Benktßon hafua
bodt ther i theras lijffztidh, så hafuer iagh huarken af mine
föräldrar eller någre andre annat sochna skilnat hördt ähn i
Råbärget, Ooßbro wedh Oßquarn, sedhan till Lundz groop. Och
hafuer iagh och bemälte mine förfädher häffdat effter bemälte rågångh
medh fiskeredskap i Store siö, item på then tidh aldrigh hört
nämpnas Oßbro emällan både siöerna, wthan Gubooß, ey heller
war ther på then tijdh någon bro, huarken för folk eller fää,
wtan nähr the wille hafua gitter ther öfuer, lade man stänger
thijt, och nähr wij wille roo ther öfuer togos stängerna bort.
Och aldrigh fingo the i Önnarp lof at fiskia i Gubbooß w-
than medh loff och minne. Medhan min fader och Larß Håken-
soon i Önnarp woro godhe wenner, begärade han at min salig fadher
wille lofua honom sättia en sin ryska i samma Gubo ooß bredhe wedh
hanß, men älliest hadhe bemält Larß Håkenßon ingen rätt at gå
tijt wtan thet skedde medh förlof, men sedan min fader blef dödh
och min salig modher fick een annor man, Gustaf Håkenßon, wille
han intet samtycka at the i Önnarp skolle hafua något fiskesäte
der och aldeles hölt them ther ifrån. Jtem nähr min salig man medh migh
ther sammastädes bodde, wille han i lika måtto intet samtycka at the
i Onnarp skolle fiska ther, wthan försuarade Gubo ooß så länge
wij ther bodde, at ingen fick sättia sin fiskeredskap dijt. Tå iagh
bodde i Gubo aldrigh dref Oosa storboskap öfver Gubo ooß i Siösko-
gen så länge iagh bodde ther. Detta iagh medh min saligheetz
eedh af ett reent samweet kan hålla enähr påfodras. Datum
Jönekiöpingh den 2 junij anno 1651.
                                              Anna Oluffzdotter i Monkabroo
                                                   i Botnaredz sochn och War-
                                                   teßhärat boandes.
Thenne ährlige gudfruktige
danequinnas bekennelse om rätta
rågången hafuer iagh af henes mun hört sanferdeligen be-
rättas som ofuanskrefuet ähr, huarföre iagh och thet medh nampn
och signete bekräfftar.
                                        Jsrael Arvidi
                                        C. ?. A. Junecopensis