G1:1


(Rubrik:) Ååß sochn.

Notarum Explicatio

Enetria frälsehemman      1
Wälborne herr Frederich
Stenbockz.

Vthsäde åhrligen                6 tunnor
Engh till höö                      23 laß
Fiske vthi Saltsiön

        Notarum Explicatio

A       Enetria skattehemman 1, nummer 1.
          Ibidem cronohemman 1, nummer 2.
          Föreskrivna hemman äro twå både lijka stora
          vthi alle qualiteter.
C       Vthsäde till hwarthera hemanet åhr-
          ligen                                             6 tunnor
D       Engh till hwarthera hemmanet       16 laß
          Miölqwarn en hwarthera nummer 1, 2.
          Till föreskrivna hemmanen är och gott
          fiske neder i Saltsiön.

(Karttext:)

Godh betesmark
Saltsiön
Sandjordh
På denne sijdan tager Nääsby gerde wedh.
Scala Ulnarum