G1:105


(Rubrik:) Hulltersta sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Giößlunda skattehemman    2.
             Lijka stora vthi åker och engh.
B.         Vthsäde till hwarthera hemmanett
             åhrligen                               4 1/2 tunna
C.         Engh till höö hwar                40 laß
             Föreskrefne hemmanen haffwa och
             hwar sin vthjordh i Aleby, hwilkett
             fins igen på Aleby affrijtningh, fo-
             lio

(Karttext:)

Swartmylla
Hårdhwaldz engh.