G1:106-107


(Rubrik:) Hultersta1 häradt      Hultersta sochn
(Påskrift:) 1641. Ambjörn Larsson

            Notarum Explicatio.

A.         Skärlåff skattehemman 7, cronohemman 3,
             här till brukas en utjord belägen2 uti Öfver Segersta,
             vide pag. 343.
        1.  Norregården skattehemman 1
             haffwer i byamåhl                              40 alnar
B.         Vthsäde                                            13 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                      12 laß
             Belte skattehemman haffwer och en vthjordh i Meleby i Seger-
             sta sochn, hwilken fins igen folio 30.
        2.  Ibidem skattehemman         1
             haffwer i byamåhl                              29 alnar
B.         Vthsäde                                             9 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                       9 laß
        3.  Ibidem skattehemman         1. Lijka stort medh näst-
             föreskrefne heman num. 2.
        4.  Ibidem cronohemman         1
             haffwer i byamåhl                              18 alnar
B.         Vthsäde                                             6 tunnor
C.         Engh till höö                                       4 laß
        5.  Ibidem cronohemman         1
             haffwer i byamåhl                              36 alnar
B.         Vthsäde                                            12 tunnor
C.         Engh till höö                                      10 laß
        6.  Ibidem skattehemman         1. Lijka stort medh
             näståffwanskrefne cronoheman numero 5.
        7.  Ibidem skattehemman         1
             haffwer i byamåhl                              34 alnar
B.         Vthsäde                                             11 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                        8 laß
        8.  Ibidem cronohemman         1
             haffwer i byamåhl                              13 alnar
B.         Vthsäde                                             4 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                        3 laß
        9.  Ibidem skattehemman         1
             haffwer i byamåhl                              32 alnar
B.         Vthsäde                                             10 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                        7 laß
        10. Ibidem skattehemman        1
             haffwer i byamåhl                              24 alnar
B.         Vthsäde                                              8 tunnor
C.         Engh till höö                                        6 laß4
             Notandum åfwanskreffne hemmanen vthi thenne by haff-
             wa hwar sin vthiordh i Meleby i Segersta sochn lijka
             medh norregården här num. 1 som fins igen fol. 30.
             Dhe andre haffwa vthjord vthi Meleby tårp, fol. 29.

(Karttext:)

 Denne bäck hafwer intet nampn.
Skarp engh.
Salt siön.
Betesmark.
Swartmylla.
Scala ullnarum.

1 Hultersta korrigerat från Gräsgårdz ms
2 belagen ms
3 här till ... pag. 34 annan hand ms
4 Härefter tillagt num. 2, 3, 4 och 10 ms