G1:114-115


(Rubrik:) Hulltersta häradt      Hulltersta sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Hultersta kyrkioby.
             Prästegårdh   1, frälsehemman  2,
             skatteheman  1, cronohemman  4.
        1.  Norregård, prästegården
             haffwer i byamåhl                              31 aln
B.         Vthsäde                                             8 1/4 tunna
             medh dhen stora hårffwa som fins igen
             på nästa föreskreffne bladh och folio, nembligen
             <113>, och är noterat medh samma cha-
             racteristica som gärdet här hema är
             noterat medh, nämbligen B. Vthi samma
             hårffwa rådhe alle grannerne vthi den-
             ne by pro qvota. Engh till höö             28 laß
             Än haffwer och prästegården theßför-
             vthan för sig sielff nembligen Strandgär-
             det och äntå en hårffwe som och thär
             fins igen med sin qvantitet och qvalitet
             på näste folio, nämbligen <...>
        2.  Ibidem frälsehemman         1
             haffwer i byamåhl                              33 alnar
B.         Vthsäde med stora hårffwan på näst-
             föreskreffne fol., nembligen               8 1/2 tunna
             Haffwer och twenne hårffwer, såm1
             finnes och igen på näste fol.
        3.  Ibidem skattehemman        12
             haffwer i byamåhl                              22 alnar
B.         Vthsäde med stora hårffuan                5 1/2 tunna
             Haffwer och hårffwa medh dhe andre
             grannarne som fins igen näste folio.
C.         Engh till höö                                      20 laß
        4.  Ibidem cronohemman         1
             haffwer i byamåhl                              28 alnar
B.         Vthsäde med stora hårffuan                7 1/4 tunna
C.         Engh till höö                                      24 laß
             Haffwer och hårffwa medh dhe
             andre näste folio.
        5.  Ibidem frälsehemman         1
             haffwer i byamåhl                              15 alnar
B.         Vthsäde med stora hårffua                  3 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                      11 laß
             Bemälte frälseheman haffwer ingen
             hårffwa för sigh sielff.
        6.  Ibidem cronohemman         1
             haffwer i byamåhl                              25 alnar
B.         Vthsäde med stora hårfua                   6 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                      29 laß
             med tåmpthöö och als
             Haffwer och hårffwa sär-
             skilt näste fol., lijka som
             the andre haffwa.
        7.  Ibidem cronohemman         1 lijka
             stort vthi alle qvaliteter medh
             cronohemman num. 4.
             Haffwer och hårffwa lijka
             såsom dhe andre näste fo-
             lio.
        8.  Ibidem cronohemman         1
             haffwe<r>3 i byamåhl                        24 alnar
B.         Vthsädh<e>                                       6 1/4 tunna
             medh stor<a> hårffwan som dhe rådha
             alle gra<n>narne vthi pro qvota
             och fins <i>gen fol. <113>.
             Haffwe<r> och hårffwa thär sam-
             mastädes lijka som dhe andre
C.         Engh til<l> föreskrefne hemman        22 laß

(Karttext:)

På dhenne sijdan tager Treberga gerde wedh.
Hårdwaldz engh.
Swartmylla.
Scala ullnarum.           
1 såm efter korrigering från annat oläsligt ord som det synes ms
2 Härefter tillagt av annan hand här till är en utjord i Treberga , vide pag. 118 ms
3 Här och nedan i NE går vissa bokstäver inte att se i skarven mellan sid. 114 och 115, dessa har infogats i spetsparentes.