G1:120


(Rubrik:) Hulltersta häradt.

            Notarum Explicatio.

A.         Stora Brunby skattehemman         4
        1.  Norregården, haffwer i byamål    42 alnar
B.         Vthsäde                                         7 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                 22 laß
             Föreskrefne heman haffuer och en vthjordh
             i Lille Brunby, hwilken fins thär igen
             folio 129.
        2.  Millangården haffuer i byamål      54 alnar
B.         Vthsäde                                         9 3/4 tunna
C.         Engh till höö                                 34 laß
             Föreskrefne millangård haffuer och en vthjordh
             i Norre Qwinneby, hwilken fins thär
             igen folio 130
        3.  Ibidem skattehemman haffuer      48 alnar
B.         Vthsäde                                         8 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                 30 laß
        4.  Södergården är lijka stor medh näst-
             föreskrefne skattehemman, num. 3.
D.         Hårffwer till Stora Brunby
             Vthsädhe                                       4 tunnor
             Samma hårffuer brukas
             hwart fiärde <år> och är hwita
             sandjorden.

(Karttext:)

Norre Qwinneby gärde proxime
Hårdwaldz engh
Swartmylla.
Salt siön.
Lille Brunby gärde proxime.