G1:126-127


(Rubrik:) Stenåsa sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Stenåsa kyrkioby.
             Cronohemman 4 1/2
        1.  Cronohemman norregården
             haffwer i byamåhl                            24 alnar
B.         Vthsäde                                            6 1/2 tunna
C.         Engh till höö                                    30 laß
        2, 3, 4 äro lijka stora vthi alle
             qvaliteter medh num. 1.
             Ibidem cronohemman 1/2 haffwer
             pastor i Hultersta vnder sin prä-
             stestam1
             och haffwer i byamåhl                     12 alnar
B.         Vthsäde                                            3 tunnor
C.         Engh till höö                                    15 laß

            Notarum Explicatio.

D.         Ett annat gärde kallas Strandgärdett
             och lyder till Stenåsa kyrkioby, män
             bönderne säija att the såå thet hwart
             tridie åhr och wår, sått nu 1640.
D.         Vthsäde till norregården, num. 1,      3 tunnor
        Nu 2, 3, 4 haffua lijka myckitt här huar
             med norregården num. 1.
D.         Vthsäde här i Strandgärdett till
             halffwe cronohemanet                       1 3/4 tunna

(Karttext:)

Stenåsa kyrkia
Hårdwaldz eng
Saltsiön, östersijdan om Ölandh
Hårdwaldz engh
Swartmylla
Swartmylla
Scala ullnarum

1 prästestam jfr s. 122 och 129